Въпреки опасенията за свиване на темповете, главно заради спад на износа, българската икономика показва не лоша динамика през първото тримесечие, почти изцяло заради вътрешното потребление.

През първото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година.

Според експресните оценки на Националния статистически институт за периода БВП в номинално изражение достига 17 926 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.2%), което в стойностно изражение възлиза на 15 268 млн. лева.

През първото тримесечие на т.г., спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.9%.  Най-голям принос за регистрирания икономически растеж има повишеното крайното потребление.

През първото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.9% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%.

Крайното потребление регистрира положителен растеж от 2.4% на годишна база, с което се очертава като решаващият фактор за постигната икномическа динамика през периода..

Бруто образуването на основен капитал отчита намаление през първото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3.9%.

Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 0.3 и 2.8%.