В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София (6BMA), както следва: БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София (6BMA) свиква извънредно ОСА на 17.01.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Вискяр планина 19, ет. 2 при следния дневен ред: - Промени в устава на дружеството; - Промени в адреса на управление на дружеството. Проект за рение: ОСА приема решение за промяна на адреса на управление на држеството на: гр. София, бул. Цариградско шосе 159; - Приемане на решение за промяна на фирменото наименование на дружеството. Проект за ренение: ОСА приема решение за промяна на фирменото наименование на дружеството на Фонд Имоти АДСИЦ; При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.01.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.01.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.12.2010 год. Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News