Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация на стопанска дейност, чрез придобиване на контрол върху „Топлофикация Сливен" ЕАД, от страна на „Мина Черно море - Бургас" ЕАД.

Сделката ще се осъществи чрез подписване на приватизационен договор с Агенция за приватизация, за покупко-продажба на 100% от акциите на „Топлофикация Сливен" ЕАД.

КЗК установи, че няма припокриване в дейностите на страните по концентрацията и тя няма да доведе до непосредствено консолидиране на пазарни дялове.

Към момента, „Топлофикация Сливен" притежава безспорно господстващо положение на пазара за производство, пренос и доставка на топлинна енергия. От своя страна, „Мина Черно море - Бургас" е единственият доставчик на кафяви въглища за разглеждания пазар.

Проучването на Комисията показва, че „Топлофикация Сливен" е основният клиент на „Мина Черно море - Бургас", а делът на доставките на въглища към други топлоцентрали е незначителен. В този смисъл, планираното придобиване не би могло да наруши интересите на останалите участници на пазара на производство на топлоенергия.

Като резултат от извършения анализ, КЗК счита, че предстоящата концентрация няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение на съответните пазари.