Европейският Инвестиционен Фонд (ЕИФ), част от групата на ЕИБ, сключи първото гаранционно споразумение за микрофинансиране в България по Програмата на Европейската комисия за заетост и социални иновации ("EaSI "). Споразумението беше подписано с МФИ "ДЖОБС", дъщерно дружество на Българската банка за развитие.

Програмата ще подпомогне малка небанкова финансова институция, насочена към дребния предприемачески сектор в България, чрез подобряване на достъпа до финансови услуги и потенциален мултиплициращ ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие.

Сделката е подкрепена с гаранция от бюджета на ЕС по Инвестиционния план за Европа- Плана Юнкер-и неговия Европейски фонд за стратегическо развитие (ЕФСИ ), който позволява на Групата на Европейската инвестиционна банка да инвестира в повече и често по-рискови операции.

"Тази операция между ЕИФ и МФИ "ДЖОБС", осъществена за първи път в България, ще подобри достъпа до финансиране за микро-предприятия, особено в селските райони, характеризиращи се с по-бавно икономическо развитие. Със своя потенциален мултиплициращ ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие, програмата допринася за подобряване на жизнения стандарт на семействата на предприемачите и за развитието на съответните местни общности в по-слабо развитите региони", коментира Алесандро Тапи, главен директор инвестиции на ЕИФ.

Гаранцията по Програма "EaSI", която ще мобилизира 10 млн. лева (приблизително 5,1 млн.евро) в полза на 320 микро-предприятия, ще подкрепи инвестиционни и оборотни кредити, както с фиксиран погасителен план, така и револвиращи кредити. Тя ще обхваща и микро-лизинг операции, предоставени на микро-предприятия и самостоятелно заети лица, работещи в различни сектори на икономиката, включително на стартиращи предприятия, с особен акцент върху предприятията, създадени от млади предприемачи, жени, занаятчии и дребни фермери.

"Програмата EaSI е финансов инструмент на ЕС за насърчаване на високо ниво на качествена и устойчива заетост, гарантираща адекватна и прилична социална защита, преодоляване на социалното изключване и бедност и подобряване на условията на труд. Опирайки се на своя механизъм за споделяне на риска, МФИ "ДЖОБС" ще подобри достъпа на микрофинансиране за уязвими групи и микро-предприятия. Целевите групи, които имат проблеми с достъпа до конвенционалния кредитен пазар, ще получат мощен инструмент за бъдещо развитие. Това е първото пряко споразумение между МФИ "ДЖОБС" и ЕИФ съгласно ЕФСИ 2 ( Плана Юнкер) и е логично продължение на нашето участие в Програмата за микрофинансиране "Прогрес". Гаранцията EaSI е и четвъртото споразумение на ЕФСИ между Групата на ББР и Групата на ЕИБ", заяви от своя страна Ангел Джалъзов, изпълнителен директор на МФИ "ДЖОБС" към ББР.

Портфейлът от микро-кредити по Програма "EaSI" е насочен към всички български региони. Предлагането на продукта ще се осъществява чрез клоновете на МФИ "ДЖОБС" и Българската банка за развитие, местни агенции на Министерството на труда, мрежи на бизнес центровете и потенциално различни платформи за онлайн кредитиране.