Асоциация "Прозрачност без граници" потвърди доброто корпоративно управление и бизнес интегритета на Българска банка за развитие (ББР). През 2023 г., по инициатива на Надзорния съвет на банката и ръководството на асоциацията, двете организации подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на антикорупцията и въвеждането на допълнителни управленски правила и добри практики в банковата група.

Експертите на Асоциация "Прозрачност без граници" извършиха детайлен анализ на вътрешните процедури и процеси в банката и спомогнаха за надграждане и усъвършенстване на системата за предотвратяване на нередности в институцията, както и за управление на сигналите за тях.

ББР и дъщерните ѝ дружества следват политика на нулева толерантност към незаконното или неетично бизнес поведение. Банката е ангажирана в създаването и поддържането на култура на откритост в рамката на своята организация, осигуряваща защита при изразяване на опасения за нередности на ранен етап.

Асоциация "Прозрачност без граници" е част от международната организация Transparency International. Повече от 25 години тя работи за развитие на гражданското общество и повишаване на антикорупционния капацитет на публичните институции, съдебната система, администрацията на местно и национално ниво, и бизнеса.