През третото тримесечие коефициентът на безработица е 8.3%, или с 2.5 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2014 година. Това показва наблюдението на работната сила, извършвано от Националния статистически институт.

Безработните  в страната са 279.3 хил. души, , като в сравнение с третото тримесечие на 2014 г. броят им е по-нисък с 24.3 процента.

През посочения период коефициентът на безработица намалява и при мъжете, и при жените, но стойността му се запазва по-висока при мъжете - 8.8%, в сравнение с тази при жените - 7.6%. От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 2015 г. 159.1 хил. (57.0%) са мъже и 120.1 хил. (43.0%) - жени.

От всички безработни 12.7% са с висше образование, 50.9% - със средно, и 36.4% - с основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 12.4%, съответно 12.1% за мъжете и 12.9% за жените. В сравнение със същия период на 2014 г. този коефициент е по-нисък с 3.3 процентни пункта, като намалението е почти еднакво при мъжете и жените.

През третото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 104.7 хил., от които 1 646.0 хил. са мъже и 1 458.7 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 50.3%, като в сравнение с третото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 1.0 процентни пункта. При мъжете този дял е 55.5%, а при жените - 45.6%.

През периода трето тримесечие на 2014 - трето тримесечие на 2015 г. увеличение на заетостта се наблюдава само в сектора на услугите, където броят на заетите достига 1 948.9 хил., или 62.8% от всички заети лица. В индустрията работят 922.4 хил. души (29.7%),  а в селското, горското и рибното стопанство - 233.5 хиляди (7.5%).

От всички заети 3.5% (108.5 хил.) са работодатели, 8.1% (252.5 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87.7% (2 722.7 хил.) - наети лица, и 0.7% (21.2 хил.) - неплатени семейни работници.

От наетите лица 2 031.5 хил. (74.6%) работят в частния сектор, а 691.2 хил. (25.4%) - в обществения. В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. броят на наетите в частния сектор се увеличава с 2.6%, а този на наетите в обществения сектор остава почти непроменен.