По информация на агенция Синхуа, Китай планира да намали потреблението на вода за всяка единица ръст от БВП с 20% до края на 2010, или ежегодни икономии от 4% през периода 2006 - 2010.

Целта, издигната от Министерството на водните ресурси е да бъдат спестени общо 69 милиарда кубични метра вода в пет-годишен период чрез намаляване на потреблението на вода на единица БВП.

Статистиката е показала, че потреблението на вода в Китай на 10,000 юана от БВП е било през 2004 339 куб.м., което е четири пъти над средното за света и осем пъти повече от това в САЩ и другите развити страни.

На 10,000 юана добавена стойност в промишлеността са изразходвани 196 куб.м. вода през 2004, докато средната стойност в света е под 50 куб.м.

Само 60 до 65% от използваната в промишлеността вода в Китай се рециклира, докато средните стойности в развитите държави се движат между 80 и 85%. В тази връзка китайският министър на водните ресурси счита, че в страната има огромен потенциал за спестяване на вода.

Според въпросния план, в Китай ще стартират 1000 пилотни проекта за икономии на вода през периода 2006 - 2010. Успешните практики по пилотните проекти след това ще бъдат популяризирани в цялата страна.

Китай ще контролира съвкупния обем на водно потребление и ще поставя квоти за потребление на вода, за да постигне целите си по икономии на водата. От местните власти ще се изисква да въведат механизъм за управление на водоползването.

В момента запасите на водни ресурси в Китай са 2,200 куб.м. на човек, една четвърт от средните за света стойности.