През август 2019 година стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата намалява с 3,1% спрямо нивото си от юли, като понижение на показателите се регистрира във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. 

Промишленост

Показателят в промишлеността през август се понижава с 0,8 пункта, което се дължи на изместването на оценките на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към "задоволително". Същевременно обаче прогнозите им както за бизнес състоянието, така и за производствената активност през следващите месеци са благоприятни.

През последния месец се засилва негативното влияние на фактора "несигурна икономическа среда", който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Снимка 440504

Строителство

Показателят на бизнес климата в строителството у нас през август спада с 5,1 пункта. Това се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са също резервирани, като анкетата регистрира и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането.

Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното им въздействие.

Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговията на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 3,5 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени търговците предвиждат известно увеличение, макар преобладаващите очаквания да са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

През август показателят за сектора на услугите се понижава с цели 4,9 пункта, като това се дължи на изместването на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за следващите три месеца са по-умерени.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в сектора, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на първия фактор.

По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

НСИ: Започваме годината с подобрен бизнес климат

НСИ: Започваме годината с подобрен бизнес климат

Стопанската активност се затруднява от недостига на работна сила