Делът на сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в глобалните емисии на въглероден двуокис, като се вземе предвид цялата производствена верига, е почти два пъти по-голям от дела на авиационната индустрия. Тези изводи констатира докладът на консултантската компания The Boston Consulting Group (BCG) ).

Както отбелязват авторите на анализа "Устойчивостта става въпрос номер едно в дневния ред на телекомуникационните отрасли" : Днес секторът на ИКТ представлява 3 до 4% от глобалните емисии на CO2, което е приблизително двойно повече от емисиите от много по-внимателно наблюдавания авиационен сектор.

Експертите подчертават, че говорим за емисии, които се генерират по цялата верига на създавания продукт. Самите телекомуникационни компании представляват 1,6% от общите глобални емисии на CO2. " Но до 90% от емисиите в сектора са от дейности предществащи и последващи звена по веригата на стойността, като потреблението на енергия от техните доставчици", отбелязва анализът на BCG.

Консултантската компанията посочва, че нарастващото въздействие върху околната среда на ИКТ сектора се доказва от нарастването на потреблението на енергия от центровете за данни: "Безпрецедентното глобално търсене на цифрови комуникации, подхранвано от масивното преминаване към отдалечени работни формати поради пандемията COVID-19 доведе до рекордно потребление на енергия от индустрията ... "

Владислав Бутенко, ръководител на технологиите, медиите и телекомуникационната практика в BCG за страните от ОНД, цитиран в съобщението, отбелязва, че тази тенденция няма да остане незабелязана и в Русия. Миналата година обемът на предаване на данни в страната е нараснал с почти 40%.

"Очаква се глобалното потребление на данни да нараства с 60% годишно и само центровете за данни ще консумират до 8% от електричеството в света до 2030 г. Преди пандемията индустрията не е била под същия контрол от страна на обществото и държавата в по отношение на въздействието върху екологията, като авиацията ... В тази нова дигитална реалност, която няма да изчезне, телекомуникационните компании ще трябва да преосмислят своето въздействие върху околната среда ", заключва специалистът, цитиран от РИА Новости.