В понеделник, 11 септември 2006 г., в 15.00 часа в заседателната зала на Министерството на държавната администрация и административната реформа ще бъдат отворени документите на кандидатите по обществената поръчка за изработка и доставка на кутии за гласуване, съобщиах от пресцентъра на министерството.

Избирането на изпълнител се провежда по процедурата договаряне с обявление. Това означава, че на първия етап фирмите-кандидатки предоставят заявления за участие и мостри на кутиите.

След разглеждане на предложенията допуснатите до участие в процедурата кандидати ще бъдат поканени да дадат и своите ценови предложения.

Представянето на ценовите оферти и класирането на фирмите ще стане отново публично, на 12 септември 2006 г. в 14.00 часа в заседателната зала на МДААР.

Конкретните технически изисквания към кутиите ще бъдат уточнени при договарянето, като бъдат съобразени с указанията на ЦИК.

При класирането на кандидатите цената ще е определящ критерий с тежест 80%, останалите 20% от оценката са за качеството, естетическите и функционалните характеристики на предложените мостри на кутии.

13 500 е ориентировъчният брой кутии, които трябва да бъдат изработени, като са възможни минимални корекции в броя и разпределението в резултат на броя на секциите и решенията на ЦИК. 

При неточно, некачествено или забавено изпълнение изпълнителят дължи неустойка по 1% на ден върху сумата по договора. В случай на забава с повече от 3 дни договорът се прекратява, изпълнителят не получава никаква сума и дължи неустойка в размер на 60% от стойността на договора.