Инспекторатът на Министерството на икономиката и енергетиката направи проверка по получен сигнал за нарушения в Софийска стокова борса, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Сигналът е бил относно съмнения за прикриването на нарушения от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ).

Проверката е установила, че 12 регистрирани брокери в Софийска стокова борса са едновременно собственици, участват като съдружници или са управители в търговски дружества, членове на борсата, и едновременно с това ги представляват при сключването на борсови сделки.

По същество това е заобикаляне на разпоредба на чл. 39 от Закона за стоковите борси и тържища, който забранява брокерът да сключва за своя сметка сделки на стоковата борса както лично, така и чрез трето лице.

Чрез участието си в тези дружества се създава възможност брокерите да осъществяват борсови сделки за своя сметка, използвайки трето лице - притежаваното от тях дружество.

В своето становище инспекторатът на МИЕ отбелязва, че ДКСБТ е компетентният орган, който може да предприеме действия за налагане на административни мерки и търсене на административно-наказателна отговорност спрямо нарушителите, ако прецени, че са налице основания за това.

В тази връзка министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров изпрати писмо до председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища Христо Миленков, с което изисква ДКСБТ да направи проверки и да предприеме мерки по случая до 31.08.2006 год.