Днес 6-ти ноември 2006 г. "СГАМ Фонд" на Societe Generale Експресбанк стартира публично предлагане на 5 нови подфонда, съобщиха от финансовата институция.

Инвестиционната компания ще предложи следните нови подфонда:

 1. СГАМ Фонд „Акции Глобална енергия" - Подфондът е деноминиран в щ.д. и инвестира в компании, търгувани на най-големите световни фондови борси и работещи в областта на извличането и преработката на нефт, газ, уран, въглища, а също и с дейност, свързана с възобновяеми енергийни източници.
 2. СГАМ Фонд „Акции златни мини" - Подфондът е деноминиран в щ.д. и инвестициите са в международни акции, свързани с бизнеса с благородни метали - злато, сребро, платина. Портфейлът се състои основно от акции на средни и големи минни и производствени компании в САЩ, Австралия и Канада. Цените на златото слабо се влияят от тези на другите активи и по този начин то може да служи за „сигурно убежище" в случай на общ спад на фондовия пазар.
  Нетната кумулативна доходност на подфонда към 30.10.2006 за период от една година е +56.26 %, а за период от 5 год. +305.1 %
 3. СГАМ Фонд „Акции от Източна Европа" - Подфондът е деноминиран в евро и инвестира в акции на предприятия от Централна и Източна Европа, които в най-голяма степен се възползват от актуалното икономическо и финансово състояние на региона, при строг анализ на риска. При подбора на акциите се взимат предвид потенциала за растеж и пазарната цена, като внимателно се проучва качеството на управление на всяка компания. Нетната кумулативна доходност на подфонда към 30.10.2006 за период от една година е +25.87 % а за период от 5 год. - +225.5 %.
 4. СГАМ Фонд „Китайски акции" - Подфондът е деноминиран в щ.д. и инвестира предимно в компании от Китай, Хонг-Конг и Тайван. Стартирал още през 1996, той се управлява от опитен мениджърски екип, отлично запознат с местния пазар. Инвестиционният процес се концентрира върху акции на компании с висок потенциал за растеж, продавани на умерена цена. Друг ключов елемент е строгият контрол на риска.
  СГАМ Фонд „Китайски акции" е сред фондовете постигнали най-висока доходност на този пазар и през август 2006 е оценен с 4 звезди от Standard & Poor's в категорията „Китайски акции", Офшор юнивърс. Нетната кумулативна доходност на подфонда към 31.10.2006 за период от една година е +58.75%, а за период от 5 год. - +189%.
 5. СГАМ Фонд „Акции Еврозона стойност" - СГАМ Фонд „Акции Еврозона стойност" е деноминиран в евро и инвестира в големи и средни предприятия от Еврозоната, считани за подценени, т.е. фирми, чиято пазарна цена според мениджърите на подфонда е под реалната им стойност. Избират се холдинги с подобряващи се показатели и с потенциал да получат по-висок рейтинг.

Управляващото дружество на СГАМ Фонд, Societe Generale Asset Management (Сосиете Женерал Асет Мениджмънт), заема 4-то място сред компаниите за управление на активи в Еврозоната и е един от световните лидери в тази област. Към юни 2006 г. активите, управлявани от Societe Generale Asset Management, възлизат на 334 млрд. евро.

Сосиете Женерал Експресбанк е единствен дистрибутор на подфондовете на СГАМ Фонд в България.
Освен новите подфондове, от декември 2005 г. банката предлага 7 подфонда, инвестиращи в различни класове активи:

 • Акции - SGAM Фонд "Глобални акции", SGAM Фонд "Акции от Европа", SGAM Фонд "Водещи европейски компании";
 • Облигации - SGAM Фонд "Световни облигации", SGAM Фонд "Европейски облигации";
 • Инструменти на паричен пазар - SGAM Фонд "Паричен пазар Евро" и SGAM Фонд "Паричен пазар щ.д."

Началната инвестиция в СГАМ Фонд е само 500 EUR и 250 EUR за всяка следваща поръчка.