Allianz Group обяви, че е постигнала изключителни резултати в приходите, оперативната и нетната печалба, независимо от продължаващата тенденция на спад на лихвените нива. Ръстът на вътрешните приходи, коригиран спрямо валутните и консолидационните ефекти, възлиза на 5,9%, като положителен принос за този ръст имат всички бизнес сегменти. Общите приходи нарастват с 7,6% до 142.4 млрд. евро (при 132.3 млрд. през 2018 г.) .

Оперативната печалба нарасна с 3% до 11,9 млрд. евро и е в горната граница на обявените от групата цели (11 до 12 млрд. евро). Ръстът на оперативната печалба е продиктуван най-вече от бизнес сегментите животозастраховане и здравно застраховане, благодарение на високия инвестиционен марж, положителната еднократна печалба в Съединените щати и увеличените обеми на бизнеса. Управлението на активи на трети стани също отчете сериозен ръст на оперативната печалба, благодарение на повишаване на средните нива и положителните ефекти от преводи на чужди валути. Нетните приходи, подлежащи на разпределение към акционерите са нараснали с 6,1% до 7,9 млрд. евро, което се дължи най-вече на нараснала оперативна печалба, на по-добро представяне на неоперативните резултати,  както и на по-ниска данъчна ставка.

Според съобщението на германския застраховател базовият приход на акция (EPS) е нараснал с 8,4% през 2019 до рекордните 18,90 (17,43 евро през 2018 г.) евро. Възвръщаемостта на собствения капитал (RoE) достигна 13,6% (13,2% през 2018 г.), като това са най-високите нива за последните десет години. Коефициентът за платежоспособност по Solvеncy II спадна до 212% в края на 2019 г., в сравнение с 229% в края на 2018 г. Управителният съвет ще предложи дивидент от 9.60 евро на акция за 2019 г. Tова е с 6,7% по-висок дивидент от миналогодишния и девето поредно покачване.

"2019 г. беше още една успешна година с рекордни резултати за Allianz Group.  Allianz извървя важни стратегически стъпки през 2019 г., като придобиванията, които направихме в Бразилия и Обединеното кралство и основаването на първия застрахователен холдинг в Китай с изцяло чуждестранен капитал.", казва Оливер Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE.