Българската банка за развитие (ББР) подписа гаранционни споразумения с Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Общинска банка и Търговска банка Д за финансиране на домакинствата, които правят инвестиции в енергия от възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Програмата има за цел да улесни достъпа до заеми на граждани за изпълнението на проекти за замяна на енергийни източници на твърдо гориво (печка, котел или камина) с възобновяеми.

Изискването е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници", изпълнявана от Министерството на енергетиката.

Мярката предвижда гражданите да получат целево кредитиране до 22 хил. лв. за инсталация на фотоволтаични системи до 10 kWp, която може да включва и системи за съхранение на електрическа енергия (батерии), както и до 3 хил. лв. за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

"Ролята на ББР е да помогне на гражданите, като им осигури достъп до средства чрез клоновете на търговските банки в цялата страна, за да могат да изпълнят бързо проектите си да преминат към по-екологичен енергоизточник", поясни изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев.

Благодарение на гаранцията от ББР търговските банки, заявили участие в програмата, ще отпускат заеми за реализация на инвестициите преди изплащане на безвъзмездната помощ с по-ниски изисквания за обезпечение, включително без предоставяне на вещни обезпечения и самоучастие от кредитополучателите.

Кредитите са със срок до 5 години и възможност за 12-месечен гратисен период.

Подробна информация за Процедура "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници", изпълнявана от Министерството на енергетиката, е публикувана тук.