Ипотечните заеми се увеличават с 20.5% за година и в края на 2023 г. са достигали близо 20 милиарда лева. Това е видно от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ), публикувана днес.

На този фон при жилищните кредити в левове, през ноември средният лихвен процент се остава сравнително стабилен - понижил се е с 0.01 пр. п. на месечна база - до 2.58%, а годишният процент на разходите по тези кредити, който дава представа за реалната цена на заема, се повишава с 0.06 пр. п. до 2.92 на сто. Очаква се в края на седмицата БНБ да публикува и актуалните данни за лихвите за декември. За сравнение обаче през ноември ситуацията в сектора беше сходна, като размерът на жилищните кредити надхвърляше сумата, достигната през декември, отново при намаляващи лихви.

Aко погледнем още месец назад ще видим, че при жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада за месец с 0,02 пр. п. до 2,59%, а ГПР по тези кредити - с 0,05 пр. п. до 2,86 на сто. В началото на годината лихвите по жилищните заеми са били на сходно ниво  - през януари 2023 г. средната лихва по ипотечните кредити, отпускани от банките в България е възлизала на 2.61%, а ГПР по тези кредити - на 2.82 на сто.

Припомняме, че анализът на агрегираните данни за банковата система в тримесечното издание "Банките в България" показва, че средният размер на новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилищен недвижим имот, устойчиво се повишава - от 156 хил. лв. средно за 2022 г. до 180 хил. лв. през третото тримесечие на 2023 г. под влияние на поскъпването на жилищните имоти. Дълговата тежест през 2022 г. се разпределя за срок средно от 24.2 години, докато през третото тримесечие на 2023 г. среднопретегленият матуритет на отпуснатите в рамките на периода кредити се увеличава до 25 години.

Според банкерите обаче по-дългият матуритет повишава вероятността от проявите на лихвен риск и загуби от неизпълнение.

По повод увеличаващата се кредитна активност при ипотечните заеми наскоро гуверньорът Димитър Радев коментира, че БНБ е готова да затегне контрола си върху търговските банки в страната.

Българинът тегли до 180 хил. лв. заем за жилище: БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране още през 2024 г.

Българинът тегли до 180 хил. лв. заем за жилище: БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране

За колко години се изплаща имот?

"Запазващият се силен растеж на жилищните кредити към края на 2023 г. създава условия за повишаване на задлъжнялостта на домакинствата, макар и от сравнително ниско равнище, и за бързо натрупване на кредитен риск в баланса на банковата система, което може да наложи прилагането на допълнителни макропруденциални мерки от страна на БНБ през 2024 г., като например налагането на системно ниво на изисквания към кредитополучателите, които банките да са задължени да прилагат при отпускането на кредити за домакинствата", казва управителят на Централната банка.

По думите му този риск може да бъде подсилен и от други потенциални предизвикателства пред банковия сектор през настоящата година, като например забавяне на очакваното възстановяване на европейската икономика и охлаждане на пазара на труда, съчетани с продължаваща относително висока инфлация, нарастваща дългова тежест и по-висок дял на необслужваните кредити.

Жилищните кредити в България достигнаха 14-годишен рекорд

Жилищните кредити в България достигнаха 14-годишен рекорд

Как се движат лихвите и годишният процент на разходите за този вид заеми?