Стартиращи компании ще могат да получат финансиране до общо 50 хиляди евро чрез микрофинансиращата институция "Джобс" (МФИ "Джобс") към групата на Българската банка за развитие (ББР).

Тези фирми могат да бъдат одобрени за кредит до 25 хиляди евро за оборотни средства и до 25 хиляди лева такъв за придобиване на дълготрайни активи, като изискването към тях е да представят бизнес план. Също така те ще могат да кандидатстват за допълнително финансиране.

Това стана ясно по време на събитие на Националната асоциация на местните инициативни групи в България и ББР, на което бяха представени нови инструменти за финансиране, предлагани по МФИ "Джобс".

От тези старт-ъп кредити с гаранционно покритие могат да се възползват стартиращи микро и малки предприятия, както и земеделски производители, и производители на биопродукти. Условието за тях е да са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.

Заедно с този тип финансирания по МФИ "Джобс" се предлагат още бизнес кредити за инвестиции, за оборотни средства за микро и малки предприятия, както и кредитна линия с гаранционно покритие по програма COSME.

"Нашата идея е да подкрепим такива малки предприятия, които не биха могли да получат финансиране от другите банкови. Тези опции са насочени към по-рисковите компании, които могат да получат средства на база допълнителни гаранции и при други условия", обясни изпълнителният директор на МФИ "Джобс" Ангел Джалъзов.

Сред бенефициентите на новите инструменти за финансиране могат да бъдат местни инициативни групи, които прилагат Стратегията за водено от общностите местно развитие, физически и юридически лица, осъществяващи стопанска дейност, включително земеделски производители.

Минималният размер на кредитите е 3000 лева, а максималният е 300 000 лева за отделен кредит и до 450 000 лева за обща кредитна експозиция на група клиенти.

Срокът за заемите за придобиване и изграждане на недвижимо имущество е до 10 години, а този за закупуване на нови машини, оборудване и транспортни средства - до 5 години. Стандартният оборотен кредит е с такъв до 24 месеца.

Лихвените проценти в зависимост от вида финансиране и конкретния клиент варират между 6 и 10%, стана още ясно по време на събитието.

МФИ "Джобс" е създадена през 2010 година като част от групата на ББР, като тя е насочена към микро и малките предприятия, земеделските производители, самонаети лица и други с бизнес в България. Досега чрез нея са били отпуснати над 650 кредита на обща стойност от 33,7 милиона лева, от които са се възползвали повече от 80 стартиращи компании.