Наскоро публикуваната юнска икономическа прогноза на БНБ поддържа направения три месеца по-рано анализ, в който се казва, че очакванията за ръста на Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2023-а са за 1 процента.

Основните аргументи за това в юнската прогноза са следните:

"Това ще се определя най-вече от преминаването от положителен към отрицателен принос на изменението на запасите в икономиката. Други фактори, които ще ограничават нарастването на икономическата активност в страната през 2023 г., са прогнозираното понижение на правителственото потребление в реално изражение, забавянето на растежа на частното потребление и запазването на отрицателен принос на нетния износ.

Същевременно, след две последователни години на спад, очакваме през 2023 г. инвестициите в основен капитал да се повишат на годишна база главно поради заложеното в прогнозата техническо допускане за профила на усвояване на средства от ЕС от страна както на публичния сектор, така и на частния сектор".

Ще припомним, че бюджетът на Асен Василев е разчетен при макрорамка с ръст от 1.8% на БВП. Разликите с прогнозата на БНБ са обезпокоителни. Защото от равнището на БВП зависят и приходите в Консолидираната фискална програма. Не случайно във всички документи свързани с нея те се представят като процент от БВП.

Асен Василев обяви, че без мерките за събираемост не подкрепя проектобюджета

Асен Василев обяви, че без мерките за събираемост не подкрепя проектобюджета

Бюджет 2023 влиза в пленарната зала на второ четене

Като цяло БВП има три основни компонента от които се влияят нивата на неговия ръст или спад . Това са потреблението, нетния износ и инвестициите. От прогнозата на БНБ става ясно, че с първите два фактора нещата са лоши.

Специално за нетният износ в юнската прогноза пише следното:

"Перспективите пред растежа на външното търсене на български стоки и услуги през 2023 г. се влошиха спрямо прогнозата от март 2023 г. поради наблюдаваното слабо понижение на икономическата активност на основните търговски партньори на България от еврозоната в края на 2022 г. и в началото на 2023 г.

Допусканията предполагат растежът на външното търсене на български стоки и услуги да се забави до 2.0% през 2023 г. (спрямо 7.1% през 2022 г.), след което да се ускори до 3.5% през 2024 г. и 3.4% през 2025 г. Според очакванията на пазарните участници, през 2023 г. цените в евро на международните пазари на всички основни групи суровини ще се понижат спрямо предходната година, но част от цените ще останат по-високи в сравнение с 2021 г."

Що се отнася до инвестициите там има голям риск поради забавяне на законодателни и административни решения да загубим част от основния им двигател - европейските фондове.

Допуснем ли това може да станем свидетели на по-лошо от очакваното представяне и на третия компонент на БВП. В този случай ръстът му може да е по-малък от сега прогнозирания от БВП или въобще да няма ръст със всички произтичащи от това негативи за бюджета. Тези рискове директно са посочени в анализа на БНБ.

"В допълнение съществуват значителни рискове за по-бавно от заложеното в прогнозата изпълнение на инвестиционни проекти по НПВУ и за усвояване на европейски средства, различни от тези по НПВУ.

В краткосрочен хоризонт растежът на реалния БВП на България е възможно да е по-висок при по-слабо от заложеното в прогнозата понижение на наличностите от запаси в икономиката и при по-слабо негативно въздействие на включените в базисния сценарий специфични за страната фактори, които се очаква да ограничават растежа на износа през 2023 г.", пише в анализа.

Що се отнася до инфлацията данните в прогнозата на БНБ изглеждат оптимистично на фона на миналата година.

Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се очаква да се забави до 5.7% в края на 2023 г. вследствие на спада на цените на енергийните продукти и по-слаби темпове на нарастване на цените на останалите стоки и услуги поради формирането на базов ефект спрямо предходната година.

Очакваме средногодишната инфлация да възлезе на 8.7%, като в краткосрочен план натискът върху потребителските цени ще остане значителен в резултат на ограниченото пренасяне от страна на фирмите на понижаващите се международни цени на основни селскостопански и енергийни суровини върху крайните потребителски цени в среда на силно потребителско търсене.

Очакваме разходите за труд на единица продукция да продължат да нарастват със сравнително високи темпове в условията на недостиг на работна сила и да оказват проинфлационно влияние върху растежа на цените, особено при базисните компоненти. В резултат на това в края на 2023 г. най-висок положителен принос за общата инфлация се очаква да има базисната инфлация.

Прогнозираме инфлацията при административно определяните цени и тютюневите изделия също да има сравнително висок положителен принос за общата инфлация в края на 2023 г. главно поради включените в прогнозата повишения на цените на тютюневите изделия, ВиК услугите, електроенергията и топлоенергията.", твърдят от БНБ.

Тук е важно да се знае, че независимо от намалените спрямо миналата година инфлационни стойности, те остават близо два пъти по високи от тези за Еврозоната. А това прави проблематично доближаването до Маастрихтските критерии за ценова стабилност, които са едно от условията за приемане в Еврозоната. Освен това БНБ посочва и рискове, които могат да доведат до по-висока от сега прогнозираната инфлация.

"Пред прогнозата за инфлацията преобладават рискове за по-голямо нарастване на цените спрямо базисния сценарий за целия прогнозен хоризонт. Тези рискове са свързани с динамиката на международните цени на основни енергийни и селскостопански суровини, както и с възможността за по-значително засилване на връзката между номиналните възнаграждения за труд и крайните потребителски цени спрямо заложеното в основния сценарий.

Освен това предпоставка за реализирането на по-висока от прогнозираната инфлация е ограниченото пренасяне от страна на фирмите на пониженията на международните цени на основни суровини върху потребителските цени в условия на силно потребителско търсене.

Други рискове произтичат от вероятността за по-големи повишения на регулираните цени през целия прогнозен хоризонт спрямо заложените в прогнозата", пише в анализа на БНБ.

Управителят на БНБ представи "повелителите на милиардите"

Управителят на БНБ представи "повелителите на милиардите"

Димитър Радев предлага Андрей Гюров и Петър Чобанов