Как да бъде ограничен сивият сектор обсъдиха представители на бизнеса, синдикатите и държавната администрация в Стара Загора. Срещата се проведе по инициатива Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и с участието на заместник-председателят на УС на АИКБ Виктор Серов и изпълнителният директор на Перла, Нова Загора, Николай Монев.

В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез които да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който, особено в условията на продължаваща икономическа криза, изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните системи и краде от легалния бизнес. Бе оценена ползата от мерките, предприети от държавата през последните години за справяне с този проблем.

Представени бяха и резултатите от социологическо проучване по проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика", според които през последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната икономика.

Участниците се обединиха около мнението, че въвеждането и спазването на ясни правила от страна на държавата за стимулиране на "светлата" икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес. Анализите на емпиричните данни показват, че темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на обществото поне в близките 10 - 15 години, предвид запазващите се изключително високи нива на толерантност и търпимост към неформалните практики.

Регистрираният напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид неформални практики. Все още широко е разпространена готовността за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки.

Като ключов фактор за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата информираност на обществото за характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а също и би изградил по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики.

Проведената среща е част от обществено информационната кампания по проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика".