За първи път български държавни ценни книжа постигнаха отрицателна среднопретеглена годишна доходност, съобщават от Министерството на финансите. Това е станало на проведения вчера аукцион за преотваряне на емисия 4-годишни ДЦК с падеж 22 февруари 2021 г.

Съвкупният обем на пласираните книжа е 30 млн. лв., а общият размер на подадените поръчки достигна 63,38 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,11. Среднопретеглената годишна доходност възлиза на -0,19%.

Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 39 базисни пункта. В сравнение с предходния аукцион за същата емисия през м. юни 2017 г. доходността намалява с 24 б.т., а спредът с 20 б.т.

Разпределението на участниците показва водещата позиция на банките, които придобиха 86,67 % от предложеното количество, а останалите 13,33 % бяха придобити от гаранционните фондове.