Икономисти от Руската академия на науките в статия за перспективите на Русия до 2035 г. предложиха рецепта за икономически растеж от поне 3,5% годишно през следващото десетилетие.

За устойчиво икономическо развитие Русия трябва да постигне среден годишен темп на растеж на БВП от най-малко 3,5%, като "рамка" за това могат да бъдат инвестиции в инфраструктура и стимулиране на потребителското търсене. Това мнение е изразено от група икономисти в статията "Русия 2035: ново качество на националната икономика", публикувана в последния брой на списание "Проблеми на прогнозирането", информира РБК.

"Психологическа победа"

Авторите заявяват, че Русия "не е в състояние да надмине икономическия потенциал на своите противници в обозримо бъдеще". Въпреки това, "огромна психологическа победа" би била темповете на растеж, по-високи от тези на много от водещите световни икономики, пишат те, отбелязвайки, че "икономическото измерение на геополитическата борба става ключово".

"Основната задача е да се гарантира, че през следващото десетилетие средният годишен темп на икономически растеж ще нарасне до поне 3,5%", подчертават икономистите. Те обясняват, че такива темпове на растеж гарантират минималния размер на доходите, който позволява едновременно решаване на проблемите с осигуряването на сигурността, технологичното развитие, повишаването на благосъстоянието на населението и структурната и технологична трансформация на икономиката. Авторите изброяват и основните предизвикателства пред руската икономика: намаляващо население и увеличаване на демографската тежест (съотношението на възрастните към работещото население), критична зависимост от чужди технологии и внос, очаквано намаляване на рентите от износа на въглеводороди и значително увеличаване на заплахите за сигурността.

Какъв е ръстът на БВП на Русия за 2023 година

Какъв е ръстът на БВП на Русия за 2023 година

Най-голямо повишение на показателя има за 3-то тримесечие на миналата година

През 2023 г. БВП на Русия нарасна с 3,6% - благодарение на това беше възможно да се преодолее спадът на "санкциите" от 2022 г. (обемът на икономическата продукция беше с 2,4% по-висок от нивото от 2021 г.). Но през последните десет години БВП се е увеличил средно само с 1%, посочи през 2023 г. един от авторите на статията Михаил Гусев. Той прогнозира, че през следващите 10-15 години, при съществуващите структурни характеристики на икономиката, темповете на растеж на БВП могат да се стабилизират на около 1% годишно. В базовия сценарий властите очакват икономическият растеж да бъде 2,3% през 2024 г. и 2025 г., 2,2% през 2026 г.

"Рамката" за растежа на икономиката

Авторите предлагат да се реализира потенциалът за растеж на базата на инфраструктурата и потребителската "рамка" на икономиката. Отчитайки богатството на природни ресурси на Русия, "сравнително ниското ниво на технологично развитие и недостатъчно високата степен на насищане на основните нужди на икономиката", това ще позволи максимално и дългосрочно увеличение на производството.

"Структурното приспособяване се основава на нов баланс между потребителския и инвестиционно ориентирания икономически растеж. ... Бизнесът ще играе ключова роля при формирането на вътрешни руски производствени и технологични вериги. Държавните ресурси в тази насока са ограничени и ще бъдат концентрирани върху въпросите за осигуряване на сигурността и развитието на инфраструктурата", се казва в статията.

Половината летища в Русия са с влошена инфраструктура, нуждаят се от ремонт

Половината летища в Русия са с влошена инфраструктура, нуждаят се от ремонт

До 2030 се планира в страната да се построят още 14 летища

Материалната основа за такъв растеж може да бъде разширеното включване в икономическия оборот на масови първични ресурси и съответните специализирани строителни технологии, следва от статията. Като пример авторите цитират опита на Китай, който в периода 2000-2020 г. увеличи потреблението на горивни и енергийни ресурси повече от три пъти, стомана почти седем пъти и увеличи производството на цимент повече от три пъти. Обемът на строителните работи в Русия през 2023 г. се е увеличил със 7,9% в сравними цени след увеличение от 7,5% през 2022 г.

В Русия мащабът на развитие на инфраструктурата все още не отговаря на дългосрочните цели на икономиката и нуждите на обществото, се отбелязва в статията. Например в Русия, в сравнение с развитите страни, нивото на покритие на магистралната мрежа и нивото на транспортна мобилност на населението са два до четири пъти по-ниски и на практика няма мрежа от високоскоростни магистрали. В същото време едва 30% от инвестициите в транспортна инфраструктура са насочени към изграждане на нови съоръжения, посочват авторите.

"За да се намали делът на инвестициите, предназначени за реконструкция и ремонт, е необходимо да се премине към строителни технологии, които осигуряват значително по-висока ефективност при изграждането на съоръженията и тяхната дълготрайност", се подчертава в статията, пише РБК.

Търсене на жилища и коли

Що се отнася до потребителския компонент на "рамката", експертите предлагат да се съсредоточи върху жилищата и превозните средства. "Всъщност тези насоки вече до известна степен са били двигатели на промените в руската икономика през периода на нейната пазарна трансформация", отбелязват авторите.

Нивото на жилищна осигуреност в Русия обаче е все още ниско, признават икономисти. Според данни на Росстат за 2022 г. на жител се падат средно по 28,2 квадратни метра. За постигане на европейските стандарти за жилищно осигуряване на населението до 2050 г. ще трябва да се въвеждат в експлоатация около 130-150 млн. кв.метра. Достигането на такива обеми до 2030 г. ще изисква годишно увеличение на въвеждането в експлоатация с 5%, но като се вземат предвид съществуващите ограничения, приемливият темп на увеличение на жилищното строителство може да бъде 3% годишно, изчисляват авторите. Според Росстат въвеждането в експлоатация на жилища през 2023 г. възлиза на 110,4 милиона квадратни метра (рекорд в историята на Русия), от които повече от половината са индивидуални жилищни сгради.

В Русия подготвят увеличение на данъка върху доходите

В Русия подготвят увеличение на данъка върху доходите

Сега ставката е 13% за граждани, чийто доход е под 5 милиона рубли годишно

Нивото на достъпност на леки автомобили за руснаците също е значително по-ниско, отколкото в развитите страни, пишат икономистите. Дават данни за 2020 г. - 337 коли на хиляда жители. Според аналитичната агенция Autostat през 2022 г. на хиляда души се падат 315 автомобила . За да се подобри ситуацията, е необходимо да се разработи програма за "ускорено развитие на местната автомобилна индустрия с включването й в списъка на приоритетните програми за технологично развитие на страната", казват експерти. Според техните оценки целта за производство на най-малко 2,5 милиона домашни леки автомобили до 2035 г., включително най-малко 400 хиляди електрически превозни средства, изглежда реалистична.

"При темп на жилищно строителство от 3-5% и темп на производство на леки автомобили от 10-15% годишно средно до 2035 г., средната годишна динамика на потреблението на домакинствата през следващото десетилетие може да достигне 4-7%. Чрез увеличаване на инфраструктурата и жилищното строителство потреблението на първични ресурси в средносрочен план може да се увеличи с 2-3% годишно. В резултат на това потенциалът за растеж на руската икономика за периода до 2030 г. се оценява на 4-5% годишно, твърдят авторите.