Дружеството Спарки Елтос АД отчете загуба в размер на 4 707 хил. лв. в консолидирания си отчет към третото тримесечие на 2013г.

Общите приходи са в размер на 39 966 хил. лв. което е понижение от 10.07 % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 2.33 % до 44 464 хил. лв.

Нетните приходи от продажби в края на септември са в размер на 39 346 хил.лв. и представляват 98.45 % от общите приходи. Спрямо предходния период те намаляват с 10.58 %.

Формираната загуба на акция към третото тримесечие (на осреднена годишна база) е 0.15 лв.

Собственият капитал на консолидирана основа към края на септември 2013г. е в размер 68 904 хил. лв., като спрямо същия период на 2012г. година е намалял с 10.75%.

В неконсолидирания отчет на дружеството към септември тази година бе ретистрирана загуба в размер на 4 754 хил. лв.