Българска банка за развитие (ББР) въведе одобрената от правителството програма за разширяване обхвата и за облекчаване на условията по гаранциите, които тя предоставя по заемите за фирми, които търговските банки отпускат. Стартът на ефективното прилагане на тази програма сега зависи от това доколко бързо банките-партньори на ББР въведат тези нови правила в кредитните си политики и практики.

Какви са новите възможности, които програмата предлага на фирмите?

На първо място е разширен обхватът на компаниите, които могат да се възползват от нея. Преди достъп до тази програма имаха само фирмите, които по смисъла на закона се водеха малки и средни предприятия. Сега от гаранциите на ББР ще могат да се възползват и по-големите компании. Съответно се увеличава и размера на единичния кредит, който ББР ще гарантира. За малки и средни компании той става 1 млн. лева, а за по-големите фирми до 2 млн. лева. Гаранциите ще обхващат както нови, така и вече съществуващи оборотни и инвестиционни заеми. Единственото, което не се допуска по програмата, са кредити за рефинансиране на стари задължения. Срокът на самата гаранция се удължава от 5 на 6 години, а срока за кандидатстване по тази програма е 23 юни 2021 година.

Банките могат да предоставят по гарантираните от ББР кредити гратисен период от 6 месеца за главницата и 3 месеца за лихвата по вече предоставени заеми. За новоотпуснатите кредити, които ще кандидтстват за гаранция по програмата гратисните периоди по лихва и главница могат да са до 36 месеца.

ББР дава на банките-кредитори по-висок размер и обхват на гаранцията, за да им позволи да облекчат изискванията, които те имат към своите кредитополучатели. Освен това за заемите, които ББР ще гарантира по тази програма, банките ще трябва да намалят прилаганите по тях лихвени проценти с 0.8 процентни пункта. При положение, че според последната статистика на БНБ лихвите за левовите заеми до 2 млн. лева се движат средно около 3.4% годишно, а по тези в евро - около 2.62%, това облекчение от 0.8 процентни пункта е доста съществено, защото намалява между 23% и 30% от размера приложимия по кредита лихвен процент. Например ако е 3% годишно той се свива с над една четвърт до 2.2 % годишно

Условията на които трябва да отговарят компаниите, които ще кандидатстват заемите им да бъдат включени в програмата са няколко:

Да не са били предприятия в затруднено положение към 31 декември 2019 година. За микро и малките предприятия е достатъчно да не са били обект на процедура по несъстоятелност, съгласно националното право и да не са получили държавна помощ за оздравяване или преструктуриране. Ако за гаранцията от ББР кандидатстват съществуващи кредити, то те не трябва да са били необслужвани, а кредитополучателят не трябва да е изпадал в просрочие над 90 дни - през 2019 г. При съществуващите кредити кредитополучателят трябва да е представил на търговската банка-партньор прогнозни разчети и прогнозен план за възстановяване на дейността си.

Гаранцията ще важи заеми на предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след 31 декември 2019 г., поради избухването на епидемията от COVID-19. Затруднението се установява от самия кредитополучател, като е достатъчно да се опише една от следните причини, довели до затрудненията му:

- Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);

- Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);

- Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието - след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на документи, представени от дружеството);

- Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на документи, представени от дружеството);

- Наличието на други обстоятелства, с които се установяват изпитваните от предприятията затруднения поради COVID-19, съгласно методология приета от търговската банка кредитор, която се предоставя на ББР.

Тъй като покритото от гаранцията финансиране по програмата е държавна помощ, на кредитополучателите е забранено да финансират един и същи разход с кредит по програмата и с друга държавна помощ. Под един и същи разход се има предвид например разплащания след началото на мерките срещу COVID-19 по конкретна фактура или на наем на конкретен офис, или на заплати за конкретни служители, за конкретен месец. Ако за конкретните разходи клиентът e ползвал държавна помощ, той не може да използва кредита за покриването на същите тези разходи.

Кредитополучателят не трябва да е нарушавал правилата за държавни помощи и да е вписан в специално създадения за това Регистър "Дегендорф".

Ако кредитополучател или свързано с него лице е ползвало/ползва друга държавна/минимална помощ за същия вид разходи, каквито са и разходите, които иска да му бъдат финансирани с кредита по програмата (например общо разходи за заплати, общо разходи за наем, общо разходи за поддръжка на съоръжения), той е длъжен да декларира това пред търговската банка, чрез декларация по образец на програмата и да не допуска двойно финансиране, както е в т. 4 по-горе.

Новата рамка на програмата за гаранции се стреми да я направи по-привлекателна за банките кредитори и по-облекчена за фирмите кредитополучатели. Това е важно, защото в настоящата ситуация банките предоставят заеми предимно на фирми, с безспорно доказана платежоспособност и при висока норма на обезпечението заради влошената конюнктура. Точно поради тези две специфични условия много компании с легален бизнес биваха отхвърлени като кредитоискатели, защото банките се опасяваха, че досегашните ограничения на програмата за исканото обезпечение по кредитите - до 20% от размера им, е твърде ниско за риска, който те трябва да поемат. С измененията в програмата ББР продължава да гарантира до 80% от заемите, но банките, които ги отпускат могат да искат от длъжниците си обезпечения до 50% от размера на кредита, като по този начин покритието му достига 130 процента.

Много важно е увеличаването на лимита на гаранционни плащания от страна на ББР към търговските банки по програмата (CAP) от 30% на 50% за всеки един портфейл. Обикновенно при подобни програми на Европейския инвестиционен фонд това покритие е между 10% и 25 процента. Новия по висок лимит означава, че ако една банка има портфейл от гарантирани по програмата на ББР кредити от 200 млн. лева, при положение, че половината от него - 100 млн. лева, изпаднат в просрочие, въз основа на гаранцията тя ще получи от ББР пълната сума на тези проблемни заеми. В стария вариант гаранционното обещетение в този случай щеше да е 60 млн. лева и с получените от банката 20% обезпечения, това нямаше да е достатъчно, за покрие загубите й. При това сега банката ще може да получи гаранционните плащания при завеждане на изпълнителни дела срещу нередовните длъжници, а не едва след като се снабди с изпълнителен лист или вземането й бъде прието в поцедура по несъстоятелност срещу длъжника, както бе досега. Цялата тази група от мерки увеличава сигурността за кредиторите, което на свой ред ще им даде възможност да облекчат условията и процедурите за отпускане на самите заеми, а това е добре за кандидатстващите за тях фирми.