Днес е учредителното заседание на Консултативния съвет за развитие на машиностроенето, съобщават от Министерството на икономиката и енергетиката.

Министерството съвместно с Германо-българската индустриално-търговска камара и Българската браншова камара - машиностроене стартира разработването на Стратегия за развитие на отрасъла в България.

Задачите й са да идентифицира проблемите и предизвикателствата, които стоят пред българския машиностроителен сектор, да очертае възможностите и потенциала му за развитие, както и да формулира проблемите и да конкретизира отговорностите на съответните компетентни органи за тяхното решаване, информират експертите.

Целта на Стратегията за развитие на машиностроенето в България е да определи общата визия за сектора от страна на бизнеса и администрацията и действия за постигането й.

Консултативният съвет с председател заместник-министър Анна Янева и представители от министерство на финансите, министерство на образованието и науката, министерство на околната среда и водите, министерство на труда и социалната политика, браншови организации, както и представители на научната общност, ще следи за изпълнението на предвидените дейности и цели, поставени в Стратегията.