Сметната палата представи на Народното събрание доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г. Докладът е изготвен въз основа на резултатите от извършен финансов одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.   

Приходите и помощите по републиканския бюджет в размер на 11 762 517,4 хил. лв. са отчетени по показателите, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. По показател Приходи са отчетени 1 330 276,2 хил. лв. повече спрямо приетите със закона.

Отчетени са общо разходи, трансфери и временни безлихвени заеми по републиканския бюджет в размер на 10 422 955,0 хил. лв., с 44 286,3 хил. лв. по-малко от приетите със ЗДБРБ за 2005 г.

Сумата достоверно отразява разходите и трансферите, отчетени на касова основа към 31.12.2005 г. по централния бюджет, бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата, Сметната палата и Комисията за финансов надзор.

По републиканския бюджет е отчетен излишък в размер на 1 339 562,4 хил. лв., при приет дефицит със ЗДБРБ за 2005 г. в размер на 35 000,1 хил. лв.

Заключението на Сметната палата е:

  • Отчетът за изпълнението на държавния бюджет за 2005 г. е съставен от МФ при спазване на процедурите и изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет.
  • В отчета достоверно са отразени приходите, разходите, субсидиите, трансферите и финансирането от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, включени в републиканския бюджет - централния бюджет, бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, както и отчета на съдебната власт.
  • В Министерството на финансите се прилагат надеждни правила и процедури, които осигуряват законосъобразно изпълнение на централния бюджет и достоверно отчитане на постъпленията, плащанията и трансферите по този бюджет. Приложените контролни процедури при консолидирането на информацията от отчетите за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити осигуряват достоверното им отразяване в отчета за изпълнението на държавния бюджет.

В доклада за резултатите от извършен финансов одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г. се посочва, че през одитирания период с над 700 корекционни писма на Министерството на финансите са извършени промени на бюджетите, включени в държавния бюджет, със заповеди на министъра на финансите на основание чл. 34 и чл. 35 от Закона за устройство на държавния бюджет, както и в изпълнение на постановления на Министерския съвет.

Извършено е преразпределение на кредити между съставните бюджети на републиканския бюджет в размер общо на 520,4 млн. лв.  От преизпълнение на приходите по централния бюджет, допълнително са предоставени средства на министерства, ведомства, общини и други разпоредители с бюджетни кредити в размер общо на 293,6 млн. лв.

В резултат от предоставените допълнително средства и извършените корекции, отчетени средства по отделни показатели от отчета на държавния бюджет и по отделни бюджети съществено превишават приетите стойности със ЗДБРБ за 2005 г.

През 2005 г. с решения на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи са отпуснати  119,3 млн. лв. на държавни органи и общини. С решенията са предоставени 4 815 отделни суми със съответно предназначение. Голям брой получатели на средства - министерства, ведомства и общини, не са представили в МФ отчети (досиета) за изразходваните и възстановените средства за 2005 г.

От предоставените 24,5 млн. лв. на 18 държавни органи и министерства до юли 2006 г. все още не са представени отчети в Министерството на финансите за изразходвани през 2005 г. 5,1 млн. лв. от:  Министерския съвет, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Министерството на културата и Министерството на държавната администрация и административната реформа.

От предоставените на общините през 2005 г. 94,8 млн. лв., до юли 2006 г. все още не са представени отчети за 15,1 млн. лв., които съставляват 15,9% от общо отпуснатите им суми.