Страните членки от Европейския съюз отчитат значителни разлики в нивата си на фактическо индивидуално потребление през 2022 г. Те варират от 67% от средното равнище в ЕС в България до 138% в Люксембург. Това показват най-новите данни на Евростат.

В България фактическото индивидуално потребление на глава от населението, изразено в стандарти за покупателна способност, е достигнало 67% от средното за ЕС през 2022 г., нараствайки спрямо 65% отчетени през 2021 г. и 58% през предпандемичната 2019 г.

Фактическото индивидуално потребление

Това включва стоки и услуги, които са действително консумирани от гражданите на съответната страна, независимо дали те се купуват и плащат от домакинствата, държавата или организации с нестопанска цел.

България е последна в ЕС по потребление на домакинствата през 2020 година

България е последна в ЕС по потребление на домакинствата през 2020 година

Това показват данни на европейската служба Евростат

Показателят се разглежда като показател за материалното благосъстояние на домакинствата, обясняват експертите на статистическата агенция.

Миналата година 9 страни членки са имали по-високо от средното за ЕС фактическо индивидуално потребление на глава от населението, изразено в стандарти за покупателна способност.

Най-високи нива:

  • Люксембург (38% над средното за ЕС)
  • Германия (19% над средното за ЕС)
  • Австрия (18% над средното за ЕС)

Междувременно 18 страни членки са отчели по-ниско от средното за ЕС фактическо индивидуално потребление на глава от населението, изразено в стандарти за покупателна способност.

Най-ниски нива:

  • България (33% под средното за ЕС)
  • Унгария (28% под средното за ЕС)
  • Словакия (27% под средното за ЕС)

България е на последно място в ЕС и по брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението

Показателят е на равнище от 59% от средното за ЕС. С малко по-добри резултати са Словакия и Гърция (68% от средното за ЕС ниво за всяка).

По отношение на БВП на човек от населението, България отбелязва подобрение през 2022 г. - с 2% спрямо 2021 г. и с 6% в сравнение с 2019 г.

Най-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението спрямо средното за ЕС равнище отчитат Люксембург (161% от средното за ЕС), Ирландия (133% от средното за ЕС) и Дания (37% от средното за ЕС).

Най-богатите държави в света според БВП на глава от населението. Номер 1 е една от най-малките страни в ЕС

Най-богатите държави в света според БВП на глава от населението. Номер 1 е една от най-малките страни в ЕС

БВП на глава от населението на най-богатата страна е почти 415 пъти по-голям от този на най-бедната