Системата на вписванията започва прехода си от персонална към реална система на вписване чрез създаването на електронна база данни в имотния регистър към Агенцията по вписванията. Дългоочакваната промяна е факт след обнародването на промени в Закона за кадастъра и имотния регистър в извънреден брой 8 на Държавения вестник от дата 25 януари 2023 г. Правният екип на Colliers обобщи какво предвиждат последните изменения на Закона.

Реална система на вписване

Създава се имотен регистър (база данни) за всеки конкретен недвижим имот. Досега вписванията се осъществяваха за конкретно физическо или юридическо лице, за което се откриваше поименна партида. В партидата се нанасяха данни за извършените от него прехвърлителни сделки или вписани искови молби, възбрани и други. Вписаната информация обаче не винаги беше достъпна при търсене за конкретен имот.

3240 евро/кв. м за имот край дома на Олимпийските игри. Цените на жилищата в Атина "полудяха"

3240 евро/кв. м за имот край дома на Олимпийските игри. Цените на жилищата в Атина "полудяха"

Завръщането на чуждестранните купувачи, проектите за реконструкция и очакванията за разширения на метрото са само част от причините за поскъпването на имотите

В резултат на приетите промени ще бъде осигурена възможност да се правят справки по имот, а не само по физическо или юридическо лице. По този начин на гражданите и бизнеса се гарантира по-пълен и улеснен достъп до наличната информация за вещните права върху недвижимите имоти (напр. титуляр, актуален статус, история и др.).

Дигитализация на имотния регистър

Агенцията по вписванията ще трябва да създаде и поддържа обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Информацията за недвижимите имоти ще се съхранява на хартиен носител и в електронна форма, като при несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия. Целта на промяната е да бъде създадена възможност за сигурно съхранение на данните за недвижимите имоти, пълен електронен обмен на информационни документи и лесен достъп до услуги за гражданите и бизнеса.

Охлаждането на имотния пазар в София и в останалите по-големи градове започна

Охлаждането на имотния пазар в София и в останалите по-големи градове започна

Какво ни "подсказват" данните на Агенцията по вписванията?

Законът предвижда разпорежданията на съдията по вписванията също да могат да се извършват по електронен път с квалифициран електронен подпис, а вписването в партидата ще се удостоверява и с квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. Последните две промени влизат в сила две години след влизането в сила на настоящите изменения в Закона, т.е. през 2025 г.

Дигитализацията на наличния хартиен архив в службите по вписванията трябва да се случи в срок до 30 юни 2026 г. Дигитализацията на съществуващите документи на хартия е предпоставка за оформянето на имотните партиди по съответните имоти, отбелязват от Colliers.

Пазарът на жилища в София прегрява: има ли "балон“?

Пазарът на жилища в София прегрява: има ли "балон“?

Различията между градовете се задълбочават