Да, напълно е възможно човек да изпадне в такава ситуация и времето, когато ще се изправяме все по-често пред този избор не е далеч. Почти всеки човек в страната вече знае какви размери придоби кредитирането у нас. Банките ежедневно предлагат на потребителя нови и нови оферти за най-разнообразни кредити. Паралелно с тях, предложенията за кредитни карти също придобиват сериозен дял сред офертите. Резултат от това е изключително разнообразие от банкови продукти на българския пазар. Голяма част от тях можете да откриете на сайта на „МОИТЕ ПАРИ". Там е поместена подробна информация за над 130 оферти за потребителски кредити и над 200 възможности за кредитна карта.

Безспорно, разнообразието от продукти създава конкурентна среда и от това в голяма степен печели потребителят - офертите за банкови продукти стават все по-атрактивни. С нарастването на предложенията обаче, нараства и трудността в ориентацията сред тях. Ориентацията сред офертите и разглеждането на различните характеристики на банковите продукти многократно са били обект на публикации на „МОИТЕ ПАРИ".

С настоящият материал ще направим опит да разгледаме така поставения въпрос от малко по-различна гледна точка. Сега на преден план излиза не толкова кой кредит е най-изгоден или коя кредитна карта е по-добра, а нещо съвсем различно. За какво говорим? Почти всеки има известна представа що е кредит и кредитна карта, но задавал ли си е въпроса: „Биха ли могли те да са алтернативи една на друга?". Въпросът е интересен и ще направим опит да поразсъждаваме върху него.

И така, говорейки за потребителски кредит и за кредитна карта, още при първия прочит откриваме нещо общо. Това е елементът „кредит". Най-общо за кредита може да се каже, че това е сума пари отпусната на кредитоискател за определени негови нужди. Почти същото е валидно и за кредитната карта. Нещо повече, кредитната карта би могла образно да се опише, като материалният вид на кредита, който може да бъде поставен в джоба. Приликите между кредита и кредитната карта далеч не се ограничават само с това. Поради тази причина отново се връщаме на въпроса дали те са взаимозаменяеми алтернативи предвид множеството сходства между тях. За да дадем известен отговор на този въпрос, ще разгледаме отново някои от характеристиките на потребителския кредит и кредитната карта и ще съпоставим техните предимства и недостатъци.

Разбира се, като отделни банкови продукти и кредитът, и кредитната карта имат своите предимства и недостатъци. Нека започнем с потребителския кредит. Той позволява покупка на дадена стока, покриване на задължение, пътуване и др., т.е всички тези дейности, които принципно не могат да се осъществят без наличието на достатъчно пари в брой. Същите тези възможности притежава и кредитната карта. От такава гледна точка - предназначение и възможности, може да се каже, че кредита и кредитната карта са напълно идентични.

Нека не забравяме и един друг показател - удобство при използването на парите. Тук вече се откриват някои различия при тези продукти. В това отношение, кредитната карта има известни предимства. Така например тя може винаги да се носи от собственика й, което означава, че договореният кредит е винаги на разположение във всеки един момент. Не така обаче стоят нещата при потребителския кредит. Когато бъде отпуснат, той се превежда по сметка или веднага бива получен в брой. От тук се появяват и известните неудобства. В случай, че сумата се намира по сметка в банката, тя не може да бъде използвана във всеки един момент, т.е. могат да се получат пари в брой само на гише. Разбира се, след получаване на кредита, той може да бъде внесен по картова сметка и така заемателя може да разполага с него чрез дебитна карта. Това не изисква много усилия и ако бъде направено, потребителският кредит може да се използва също толкова лесно. Всъщност, използването на кредитна карта, въпреки удобството, не винаги е възможно. Това произтича от факта, че тя все още е нов продукт на банковия пазар и няма изградена достатъчно инфраструктура, която да обезпечи използването й. На настоящия етап в България разплащанията на дребно се извършват изключително чрез пари в брой и използването на кредитна карта не винаги е възможно. Така в известна степен се ограничава приложението й. Кредитните карти обаче имат едно много съществено предимство пред потребителския кредит - възможност за електронно разплащане. С потребителски кредит далеч не е възможно да се извърши подобно нещо, въпреки че сумата е налична. Навлизането на технологиите и все по-развиващите се електронни разплащания дават сериозни предимства на кредитните карти.

Когато разглеждаме тези продукти, не бива да пропускаме и „цената", която ще трябва да платим за използването им. Обикновено за цена на кредита се схваща лихвата по него. В общия случай това е така, но има и редица такси и комисиони, които са свързани с отпускането на кредита и се заплащат от кредитоискателя и заедно с лихвата разпределени във времето формират истинската цена на кредита. Както кредитът, така и кредитната карта има лихви по използваните суми. По този показател, потребителският кредит има известно предимство, тъй като на настоящия етап лихвите при него са относително по-ниски, а това съвсем не е без значение.

Нека разгледаме още веднъж приложението на кредитната карта. За разлика от обикновения потребителски кредит, кредитната карта може да се използва по два начина. Единият е за плащане без да се използват пари в брой, т.е. безналично, а вторият за теглене на суми в брой. В това отношение кредитната карта има предимство пред потребителския кредит, тъй като позволява по-голяма гъвкавост. За да се постигне това и с потребителския кредит, то би могло да се постъпи по описания в началото начин.

Друг елемент на кредитите са сроковете. Всички потребителски кредити имат максимален срок за който кредитоискателите могат да кандидатстват. При кредитните карти този срок е срокът на валидност на картата. Обикновено след изтичане на срока на валидност тя се преиздава. Предимство по отношение на сроковете може да се даде на кредитните карти, ако те са револвиращи. При този тип карти, при погасяване на част от задължението, може отново да се ползва същият размер на кредита. Така покриването на договорения лимит може да се пренесе във времето. Ситуацията при потребителските кредити е малко по-различна. Отпускането на кредита се извършва за определен период от време и това е неговият срок. Срокът на отпуснат кредит може да се промени ако той се рефинансира или се погаси предсрочно. И двата случая са свързани с допълнителни разходи за клиента, ограничение което го няма при кредитните карти.

Както има ограничения по отношение на сроковете, така има и по отношение на размерите на кредита. Това е валидно както за потребителските кредити, така и за кредитните карти. Тук известно предимство можем да дадем на кредитните карти и по-специално на международните, тъй като лимитите по тях са значително по-големи (до 150000 лв.) от максималния размер на потребителските кредити (до 30000 лв.).

Съществен момент при сравнението между потребителски кредит и кредитна карта са месечните разходи свързани с кредита. Тук ситуацията е малко по-сложна, но все пак ще очертаем някои основни елементи. На първо място, при потребителския кредит независимо дали е използван той или не има месечна вноска, която трябва да бъде платена. При кредитната карта гъвкавостта е по-голяма, т.е. само ако има разход, тогава има и вноска. На второ място нека поставим годишните такси за управление, респ. за обслужване. От тази гледна точка категорично предимство не бихме могли да дадем на която и да е алтернатива, тъй като условията по офертите са много различни. По някои кредити, както и при някои кредитни карти няма годишни такси, а при други има (по потребителските кредити те са в процент или фиксирана сума, докато при кредитните карти са само в сума).

В заключение, изборът на потребителски кредит или кредитна карта е въпрос на личен избор. Независимо какъв ще е той, винаги трябва да е съобразен с характеристиките на тези продукти. „МОИТЕ ПАРИ" направи опит да ги съпостави, без разбира се това да е напълно изчерпателно. Целта на съпоставянето е да се разкрият приликите и разликите между тези алтернативи и да се посочат случаите, в които те са взаимозаменяеми. Пълни подробности по офертите за потребителски кредити и кредитни карти можете да откриете на сайта на „МОИТЕ ПАРИ".