Мениджмънтът на Българска банка за развитие (ББР) обяви новата си програма за подкрепа на туризма в присъствието на министъра на туризма Христо Проданов и на министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. Ту е мястото да припомним, че според коалиционното споразумение, новото министерство на Лорер трябва да стане принципал на ББР.

Но да се върнем на новата програма на ББР. Тя е с обем от 60 млн. лева, които ще са изцяло за сметка на ликвидния ресурс на банката. Подчертаваме този детайл защото при повечето предишни правителствени програми ББР предоставяше и преки кредити и гаранции и държавата винаги заделяше средства. За да финансира тези програми. А тук това няма да стане, защото според Даниел Лорер банката имала достатъчно собствени ликвидни средства.

По новата програма ББР ще предложи два продукта - "Ликвидна помощ за ресторантьори" и "Ликвидна помощ за хотелиери". Предимството на условията на новата програма е че по ней достъп до финансиране ще имат фирми с просрочие до 90 дни според Централния кредите регистър. С други думи ББР е готова да рефинансира задълженията на подобни нередовни длъжници от сектор "Туризъм и ресторантьорство". Рефинансираните кредити ще могат да бъдат разсрочвани до две години, като се облекчи тежестта на погасителните вноски. При това според ръководството на ББР този тип кредити ще се водят като нови (с други думи като редовни), а не като преструктурирани, каквото е изискването на Регламент 575. Много интересно как ще погледне банковия надзор на такова класифициране, особено след края на 2022-а, когато облекченията по "quick fix" престанат да действат.

Както се обяснява в съобщението на ББР в рамките на новата програма тя ще предоставя кредитни линии, овърдрафт и стандартни кредити на фирми хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили работа през 2020 и 2021-а. Максималният размер на кредита зависи от големината на компанията и конкретния продукт. Дружества с персонал до 49 човека могат да получат до 500 хил. лева или до 20% от нетните приходи от продажби за 2019-а. Фирми с персонал от 50 до 249 човека ще имат право на финансиране до 750 хил. лева или до 15% от нетните приходи от продажби за 2019-а. максималния възможен размер на овърдрафта ще е 250 хил. лева. От тези заеми ще могат да се ползват дори и фирми, които са ползвали мораториума (отлагането на плащанията) по кредитите и след това са изпаднали в просрочие. Условието е финансовия анализ да покаже, че те са жизнеспособни.

По новата програма максималния срок на погасяване на стандартния кредит за оборотни средства ще е 48 месеца, а гратисния период за хотелиерите ще е 18 месеца и 12 месеца за ресторантьорите. При овърдрафта максималния срок на погасяване е 60 месеца.

По кредитите ще се изисква обезпечение, като се подчертава, че кандидатите могат да получат гаранция до 70% от размера на кредита от Паневропейския гаранционен фонд. Не се уточнява обаче при какви условия в това число и финансови тази гаранция може да бъде договорена. Прогнозния годишен лихвен процент по заемите за хотелиери и ресторантьори е 2.82%, но той е за клиенти с нисък рисков профил и с добро обезпечение. За проблемните (като кредитна история, като нетни приходи и като вид, качество и размер на обезпечението) клиенти лихвата ще е по-висока. Колкото по-висок е рисковия профил на кандидата, толкова по-скъпо ще е финансирането, което ще може да получи.