Общият размер на нетните активи в трите вида пенсионни фондове към 31.03.2008 г. е 2 278 263 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2007 г. регистрира ръст от 36,91 на сто. Спрямо 31.12.2007 г. обаче, нетните активи на пенсионните фондове намаляват с 40 116 хил.лв. или с 1,73 на сто, сочат данни на КФН.

Отрицателен тримесечен прираст на нетните активи на пенсионните фондове се наблюдава за първи път от началото на пенсионната реформа у нас и отразява ефекта от намалението на цените на финансовите инструменти, търгувани на фондовите борси в страната и по света.

Общият брой на осигурените лица в универсалните, професионалните и доброволните фондове към 31.03.2008 г. е 3 491 583 души, като нараства спрямо 31.03.2007 г. със 7,34 на сто.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 50,76 на сто, в професионалните - 84,83 на сто, а в доброволните - 57,87 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 33,7 г., в професионалните - 42 г. и в доброволните - 46,1 г.