ЕС си постави за цел до 2030 година да намали емисиите на парникови газове с 55% спрямо нивата през 1990 година. В своето изследване за 100% Възобновяема Европа, SolarPower Europe изчислява, че за да стане това трябва да бъдат построени над 870 GW нови фотоволтаични електроцентрали в рамките на следващото десетилетие. За да се запази общественото доверие и инвеститорския интерес във фотоволтаичната технология, тези електроцентрали трябва да бъдат построени по стандарти за високо качество, които да осигурят безпроблемната им и ефективна експлоатация през целия жизнен цикъл.

Само до преди няколко години изграждането и финансирането на фотоволтаична централа беше истинска рядкост. Днес все повече хора разбират, че инвестицията в подобно нещо е както в полза на природата, така и в полза на собствения бюджет. В тази инвестиция има не просто възвръщаемост на разходите, а ни пести и много пари в бъдеще, заради безплатната и неизчерпаема енергия от слънцето.

А черешката на тортата е в това, че съществува и опция да продаваме придобитата електроенергия. Какво ни трябва ли? Собствени ВЕИ мощности. За да стигнем до там обаче са нужни редица действия, които трябва да предприемем.

Какви основни стъпки са нужни, за да изградим собствена електроцентрала?

1. Оценка на рисковете

Техническите рискове са свързани с фотоволтаичните модули, инверторите и други механични и електрически компоненти, както и с цялостното проектиране на системата, прогнозното производство на енергия и процеса на изграждане. Типичните мерки за смекчаване на рисковете по време на фазата на проектиране са свързани с избора на компоненти и с удобния за експлоатация и поддръжка дизайн.

В контекста на войната в Украйна и последиците от пандемията все още има глобална криза във веригата за доставки. Смекчаването на риска по време на транспортиране и изграждане е свързан с управлението на въпросната верига за доставки. Например, добре организирана логистика, определяне на цени на строителните материали и осигуряване на качеството по време на транспорт.

Основните технически рискове по време на EPC (Електронно управление на мощността) фазата, са свързани с използването на подходящи ключови компоненти. Това са:

  • Модули
  • Инвертори
  • Монтажна конструкция
  • Окабеляване - включително конектори
  • Трансформатори

Финансов риск и оценка на банката за надеждността на проекта - обикновено страната, влагаща собствен капитал в проекта, е тази, която ще понесе най-големи загуби, ако фотоволтаичната електроцентрала не работи. Това е така, тъй като фазите на разработване и изграждане са по принцип смятани за най-високо рисковите. Финансовият риск включва риск по отношение на пазара, използвания финансов модел, кредитен и ликвиден риск, риск при експлоатация и други рискове като например репутационен или правен.

От изключително значение са пазарните рискове (особено колебания на цените и валутите по време на проектиране/ инженеринг до датата за търговска експлоатация и парични рискове от транзакции, като например осигуряване на предварително плащане срещу бъдещи доставки. Примери за мерки за намаляване на риска включват обезпечения за изпълнение, обезпечени от международно приети финансови институции.

Ключов момент, който трябва да се вземе предвид по отношение на финансовия риск, е оценката на банката за надеждността на проекта. Тук е важно е да отбележим, че различните банки имат различни стандарти за оценка на даден проект и свързания с него риск.

Държавен и регулаторен риск - този риск се отнася до неочаквани промени в законодателството, които могат да доведат до забавяне или по-скъпо от планираното изпълнение на задълженията по предоставен кредит. От изключително значение са договорите, които се сключват, защото те често не се отнасят до целия проект, а само до части от него или пък не са добре дефинирани и така носят значителен риск за разнопосочна интерпретация. За да се избегнат неочаквани рискове и спорове по време на строителството, трябва да се обърне голямо внимание на местните характеристики и договорни практики на проекта.

В общата оценка на рисковете задължително трябва да влизат здравословните и безопасни условия на труд и защитата на околната среда по време на проектирането на фотоволтаичната електроцентрала.

2. Инженерно проектиране

Сред най-важните фази при инженерното проектиране влизат проектиране на електроцентралата, симулация на производството на електроенергия, оценка на присъединяването към мрежата, ориентировъчна количествено-стойностна сметка и изискванията за поддръжка.

Например, носещата конструкция трябва да позволява косене на трева, почистване на панели и да запазва устойчива екосистема. Трябва да има достатъчно място между редовете с модули, а също и между редовете и оградите. На покривите трябва да има пътеки за поддръжка. Това са част от основните фази, които трябва да се уточнят при проектирането.

3. Строителство

Във връзка с уточняването на строителни дейности, ключовите теми, които трябва да бъдат проучени по време на техническото обследване на терен, са картографиране на строителната площадка (разпределение и граници, топография), определяне на площта за временни съоръжения и съхранение/склад и идентифициране и картографиране (геолокализация) на смущения, които трябва да се имат предвид по време на строителството. След това се изготвя подробен план за строителство и се организира работата на строителната площадка.

Определя се екипът, който ще работи по строежа, както и краен срок за изграждане на електроцентралата.

4. Въвеждане в експлоатация

Въвеждането на системата в експлоатация е един от най-важните етапи от работата на доставчика на EPC услуги, тъй като приключва периода на строителство и подготвя фотоволтаичната централа за лична или търговска експлоатация. Тази важна стъпка от проекта включва тестове за производителност и надеждност. Те трябва да гарантират, че фотоволтаичната централа е построена в съответствие с международните стандарти и най-добрите практики в индустрията и че отговаря на изискванията, договорени със собственика, спецификациите на мрежата и гарантираните нива на производителност.

Извършват се тестове за всички отделни компоненти от проверка на функционирането на компонентите до по-подробни измервания и проверки на цялостната система.

5. Как да финансираме собствена фотоволтаична централа?

Тук помощ може да ни окаже банката. Новият продукт на ОББ например в сегмент микро бизнес е насочен именно към подпомагане на инвестиции на предприятия в изграждането на фотоволтаични централи. Кредитът е част от "Програмата за устойчиво финансиране на ОББ" и цели трансформация на основните източници на енергия и намаляване на въглеродните емисии.

Сред основните предимства на продукта са размера на кредита - до 782 000 лева и широкия обхват на финансиране на ФЕЦ с мощност до 500 kWp в следните целеви направления:

  1. За собствено потребление на предприятието и продажба на излишъка от произведената електрическа енергия;
  2. За продажба на произведената електрическата енергия;
  3. За собствено потребление.

Заедно с това банката предлага дълъг срок на изплащане - до 120 месеца, с възможност за гратисен период от 9 месеца, както и висок процент на финансиране - до 90%, а при наличие на евросубсидия - до 100%.

Мнението на експертите

Кредитът е подходящ за всеки малък инвеститор -юридическо или физическо лице, което осъществява стопанска дейност и проявява интерес за изграждането на фотоволтаична централа в предвид нестабилните цени и непредвидимостта на пазара на електроенергия. Със сигурност тя би обезпечила изцяло или поне частично нуждата му от електроенергия, а продавайки я това ще му генерира постоянни приходи.

Марияна Янева, директор "Политики" в Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия, коментира за Money.bg, че "все още България има една от най-тежките процедури за изграждане на фотоволтаични централи и това се дължи на политическата нестабилност в страната".

"Въпреки това, получената електроенергия е най-евтината възможна енергия и затова фотоволтаичните централи са все по-предпочитана инвестиция у нас както за лично ползване, така и от страна на малкия, среден и едър бизнес", подчертава Янева.

Тя допълва, че в случаите, в които изградим фотоволтаична централа, която не е само за лично ползване, а искаме и да продаваме електроенергия, "задължително се нуждаем от разрешение за строеж от съответната община. Освен това трябва да съгласуваме действията си с мрежовия оператор и да сключим договор със съответното дружество. И най-важното - да уточним на кого ще продаваме електроенергия".

Въпреки предизвикателствата, фотоволтаичните електроцентрали предлагат конкурентна цена на енергията и гарантират дългосрочно рентабилност както на хората, които ги ползват за личните си нужди, така и на инвеститорите. Затова и банковите кредити за финансиране на тези централи вероятно тепърва ще събуждат все по-голям интерес.