В последната седмица в медиите се появиха информации и анализи, че депозитите в банките вече са по-малко от кредитите (изядени са от кредитите) и че това е една от причините за увеличаване на лихвите по депозитите. Публично достъпните данни на БНБ по този въпрос, които са до края на март 2022-а, показват, че подобни заключения са преувеличени.

На първо място привлечените средства на банковия ни сектор - 119.72 млрд. лева са повече от предоставените от банките кредити и аванси - 87.82 млрд. лева. Разликата между двете суми - 32 млрд. лева, са инвестиции на банките в ценни книжа - 20 млрд. лева и също така формира част от паричните салда, които кредитните институции поддържат в БНБ.

С други думи кредитите и авансите все още са по-малко - представляват 73.35%, от привлечените от банките средства. Три месеца по-рано - в края на 2021-а това съотношение е било 71.35%. С други думи сега са отпуснати повече кредити с привлечени средства отколкото в края на 2021-а, но твърдението, че кредитите са изяли депозитите е невярно.

Все повече намаляват банковите депозити на граждани

Все повече намаляват банковите депозити на граждани

Това може да се види по движението на всички групи депозити на домакинствата за първото тримесечие на 2022-а

Тук е добре да се знае какво се има предвид под привлечени средства, депозити, кредити и аванси, за да не се получи, че сравняваме ябълки с круши и да се окаже, че сме загубени в превода.

Като говорим за привлечени средства тук става дума за всички пари, които банките са получили от свои клиенти - други банки, други финансови институции (застрахователи, осигурителни дружества, инвестиционни посредници и фирми за бързи заеми), държавата (общини, държавни и общински агенции и фондове), от граждани (домакинства) и от фирми (нефинансови предприятия).

Тези привлечени средства е редно да се сравняват с общия размер на кредитите и авансите, които са предоставените от банките суми на други банки, на други финансови предприятия, на държавата (тук не влизат парите инвестирани в държавни ценни книжа), на фирмите и на гражданите.

Често се ползва едно друго съотношение, а именно привлечените средства (това са депозитите и сметките) от гражданите и фирмите, спрямо кредитите отпуснати за граждани и фирми. Според данните на БНБ за първото тримесечие на 2022-а сумите, които гражданите и фирмите държат в банките са за общо 105.38 млрд. лева, а кредитите, които са отпуснати на граждани и фирми са за 72.46 млрд. лева.

Казано по друг начин банковите заеми от тази група са 68.76% от привлечените от същата група средства (68.04% в края на 2021-а) и при това положение и тук не можем да говорим, че кредитите са изяли депозитите.

Разбира се тези съотношения са за банковия сектор като цяло. При отделни банки не е изключено кредитите от граждани и фирми да са повече от депозитите привлечени от населението. Тогава те допълват това финансиране със средства от други банки и небанкови финансови институции. Но това са по-скоро изключения.

Може да се правят и по-фрагментирани съпоставки като например кредити за населението, спрямо привлечени средства от населението; заеми за фирми, спрямо привлечени средства от фирми; заеми за небанкови финансови предприятия, спрямо привлечени средства от тази група и т.н. Това може да е забавно упражнение, но изкривява общата картина. В света на финансите парите нямат панделки.

Привлечените средства от различни източници формират общия ценови и матуритетен микс на ресурса, който ползват банките. А този микс е в основата на цената по-която те предоставят кредити и аванси на своите клиенти.

Няма спирачки за ръста на жилищните кредити

Няма спирачки за ръста на жилищните кредити

Въпреки бясното покачване на цените на продаваните имоти