Във връзка с подадено искане за издаване на разрешения за управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор и ръководещ Управление „Осигурителен надзор" издаде на пенсионноосигурително дружество „Топлина" АД три разрешения за управление на пенсиони фондове.

Компанията ще пусне универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съобщиха от пресцентъра на КФН.

След получаване на разрешенията дружеството може да започне да извършва дейност по допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Във вече почти сегментираният пенсионен пазар у нас, нови играчи като ПОД "Топлина" ще могат да успеят, ако представляват работодатели на достатъчно голям брой служители, които да се осигуряват в новосъздадените фондове.

В известен смисъл такова се очаква да бъде и пенсионно - осигурителното дружество "Топлина".