Поне до този момент 2015 г. е първата от началото на кризата, в която броят на наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличава през всеки един от месеците спрямо предходната година. Въпреки това ръстът остава слаб, особено предвид факта, че през 2014 г. беше регистриран най-големият спад на броя на наетите от 2011 г. насам, т.е. базата за сравнение на тазгодишните данни е много ниска.

През септември 2015 г. броят на наетите достига 2 272 хил. души, което е с 21 хил. души (0,93%) повече от септември 2014 г. Това е най-голямото увеличение на годишна база от началото на 2015 г., което е едновременно положителна новина и обстоятелство, будещо известни тревоги.

Най-интересните положителни тенденции са концентрирани в четири сектора - информационните услуги, преработващата промишленост, селското стопанство и строителството:

  • Най-чувствителен е ръстът на наетите в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", в който влиза и IT секторът. През септември 2015 г. броят на наетите в дейността е с 9,1% по-висок от този през миналата година, което е 10 пъти по-голямо увеличение от средното за страната (0,93%). Това е и икономическата дейност, в която броят на наетите се увеличава най-сериозно и в номинално отношение - ръст от 6 360 души. Работещите в този сектор (76,3 хиляди души), обаче, представляват едва 3,36% от всички наети в страната.
  • Преработващата промишленост продължава да бъде един от добре представящите се икономически сектори. През всеки един от първите девет месеца на 2015 г. броят на наетите се увеличава по-бързо от средното за икономиката, като през септември работещите в сектора са с 5 713 души повече от същия период на 2014 г. Въпреки това разликата се стопява - през януари 2015 г. броят на заетите в  преработващата промишленост нараства с  2,73% спрямо същия период на 2014 г. при средно 0,83% за икономиката. През септември разликата е минимална - 1,16% ръст за преработващата промишленост спрямо 0,93% за икономиката. Това забавяне вероятно може да се обясни с по-лошото представяне на износа през 3-тото тримесечие след силното първо полугодие. 
  • Продължаващият ръст на инженерното строителство, въпреки запазващата се низходяща корекция в жилищното строителство, оказва положително влияние върху заетостта в сектора. Между май и септември 2015 г. броят на наетите в тази икономическа дейност отбелязва ръст на годишна база за пръв път от 2009 г. насам. Въпреки това наетите остават два пъти по-малко в сравнение с периода преди кризата - 130 хил. души през септември 2015 г. спрямо 257 хил. души през септември 2008 г.
  • Броят на наетите в селското, горското и рибното стопанство се повишава сравнително бързо - с над 3% на годишна база през всеки един от изминалите девет месеца.

Известно подобрение през септември тази година има още при наетите в търговията, транспорта, складирането и пощенските услуги, а най-голям спад е регистриран в сферата нахотелиерството и ресторантьорството, държавното управление и образованието.

От прегледа на данните за броя на наетите през м. септември 2015 г. можем да извадим няколко заключения:

  1. Голяма част от увеличението на броя на заетите се дължи на IT сектора и преработващата промишленост. Във втората дейност, обаче, се наблюдава чувствително забавяне на новите работни места.
  2. Броят на наетите в строителството може би най-сетне е достигнал дъно, от което може да се оттласне. Динамиката на наетите в тази икономическа дейност през следващата година ще е от водещо значение за продължаващия спад на безработицата, тъй като секторът е в състояние да осигури заетост и на по-нискоквалифицирани лица, които формират голяма част от безработните.
  3. Цялостният темп на увеличаване на броя на наетите изглежда неубедителен предвид слабата база за сравнение (2014 г.).

Статията е публикувана в бр. 757 на седмичния бюлетин "Преглед на стопанската политика" на ИПИ.