През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата в България се повишава с 0,3% спрямо последните три месеца на предходната година и достига 1 317 лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо същия период на миналата година покачването е с 9%. През март средната стойност е 1 321 лева.

В същото време НСИ отчита спад на наетите лица към края на март с 25,1 хил., или 1,1%, спрямо края на декември 2019 г. Най-голям спад има в хотелиерството и ресторантьорството (19,8%) и в строителството (3,4%). С 5,5% растат наетите в дейност "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения". Ръстът на заплатите в нея пък е с 4,7%. По-голям е той само при операциите с недвижими имоти - 12,1%, спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - със 7.8% и в "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21,5 и 17,2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 236 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 120 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 031 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 737 лева;
  • "Други дейности" - 891 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 937 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10,6% до 1 339 лв., а в частния - с 8,6% до 1 311 лв.

Средна брутна месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности през 2020 година1

Икономически дейности

2020

януари

февруари

март

Общо

1323

1308

1321

Селско, горско и рибно стопанство

927

933

949

Добивна промишленост

1885

1688

1826

Преработваща промишленост

1163

1159

1162

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

2047

1983

2062

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

1047

1063

1061

Строителство

976

979

951

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

1182

1174

1181

Транспорт, складиране и пощи

1210

1182

1164

Хотелиерство и ресторантьорство

793

769

639

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

3204

3150

3353

Финансови и застрахователни дейности

2096

2068

2198

Операции с недвижими имоти

1361

1336

1303

Професионални дейности и научни изследвания

1796

1829

1918

Административни и спомагателни дейности

1048

1025

1085

Държавно управление; държавно обществено осигуряване

1605

1412

1468

Образование

1319

1363

1320

Хуманно здравеопазване и социална работа

1329

1344

1306

Култура, спорт и развлечения

1119

1130

994

Други дейности

905

909

858

По предварителни данни на НСИ

Доходите растат по-бързо от разходите

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е 1 712 лв. и нараства с 12,7% спрямо същия период на 2019 година. Най-голям дял в структурата на доходите е работната заплата (58,5%), следван от пенсиите (27,7%) и от самостоятелната заетост (5,6%).

Спрямо първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0,9 процентни пункта, а доходът от социални обезщетения и помощи - с 0,5 процентни пункта. Относителният дял на дохода от самостоятелна заетост намалява с 0,8 процентни пункта, а доходът от пенсии - с 0,2 процентни пункта.

В същото време общият разход на лице от домакинство през първите три месеца на 2020 г. е 1 486 лв., ръст от 5,9% спрямо същия период на миналата година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31,0%), следвани от разходите за жилище (17,4%), данъци и социални осигуровки (14,7%) и транспорт и съобщения (11,6%).