БНБ прогнозира през втората половина на годината кредитирането да продължи да се свива, а банките, заради повишения риск в икономиката, да увеличат цената на заемите, които предоставят. Това в най-общи линии са заключенията направени във втория брой на тримесечното издание на БНБ "Икономически преглед".

"При кредита за неправителствения сектор очакваме значително забавяне на годишния растеж в резултат на намаляване на търсенето на кредитен ресурс в условията на влошена макроикономическа среда и несигурност относно продължителността на пандемията. Потенциален фактор за забавяне на растежа на кредита е и възможно допълнително затягане на стандартите и условията за отпускане на нови кредити от страна на банките и по-ниската им склонност да поемат риск.

През втората половина на 2020 г. очакваме известно повишение на лихвените проценти по новите кредити. Факторите, които ще допринасят за формирането на възходяща динамика при тях, са свързани с общото влошаване на макроикономическата среда и на бизнес климата, както и с потенциално увеличение на рисковата премия в резултат на намаляване на платежоспособността на кредитополучателите и повишение на риска, свързан с обезпеченията. Увеличението на необслужваните заеми в банковата система вследствие на свиването на макроикономическата активност също може да допринесе за повишаване на лихвените проценти по новите кредити", заявяват експертите на БНБ.

При анализа на първото полугодие на 2020 г. е констатитрано, че от март се наблюдава постепенно забавяне на растежа на кредита за нефинансовите предприятия и домакинствата, като към май темпът на растеж възлиза на 5.0% на годишна база (7.4% в края на 2019 г.). Отбелязано е, че влошаването на макроикономическата среда, намалението на вътрешното търсене и неизвестността относно продължителността на пандемията ограничават търсенето на кредити. Според БНБ допълнителен фактор, който вероятно намалява склонността на домакинствата и фирмите да търсят кредитен ресурс, е несигурността по отношение на бъдещите доходи и печалби, която води и до несигурност по отношение на възможностите за обслужване на поетите до момента задължения.

"Същевременно резултатите от Анкетата за кредитната дейност на банките, провеждана от БНБ всяко тримесечие, дават индикации за затягане на кредитната политика при одобряването на искания за отпускане на кредити от фирмите и домакинствата, като основният фактор за това според мнението на банките е намаляването на склонността им да поемат риск. Към май 2020 г. растежът на кредита за нефинансовите предприятия се забави до 2.9% на годишна база (5.9% през декември 2019 г.). Кредитите без овърдрафт продължиха да допринасят положително за динамиката на кредита за фирмите, докато приносът на овърдрафта стана отрицателен. При новоотпуснатите фирмени кредити се наблюдаваше намаление на обемите през април и май 2020 г., като намаление бе отчетено при новите кредити във всички валути", пише в анализа на БНБ.

Тенденцията при кредита за домакинствата от март 2020 г. също е към забавяне на годишния растеж, който възлезе на 8.2% през май (9.5% в края на 2019 г.). Свиване на темповете се наблюдава както при потребителските, така и при жилищните кредити, като по-съществено е при кредитите за потребление. От БНБ уточняват, че динамиката на другите кредити за домакинствата продължава да се определя главно от изплащанията от страна на правителството на кредити, отпуснати по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, надхвърлящи обема на новите кредити по тази програма.

При новоотпуснатите потребителски и жилищни кредити има понижение на обемите през април и май 2020 г., като по-съществено е понижението на размера на новите потребителски кредити. При потребителските и жилищните кредити се наблюдава затягане и по отношение на максималния размер и срок на кредита и премията за по-рискови заеми. Основно влияние за по-строгата кредитна политика (кредитни стандарти и условия) е оказала понижената склонност на банките да поемат риск. В по-ниска степен са допринесли влошаването на общата макроикономическа среда и на бизнес климата в отраслите с голям дял в кредитния портфейл, понижената оценка за платежоспособността на кредитополучателите и по-високият риск, свързан с обезпечението. Очакванията на банките за второто тримесечие на 2020 г. са стандартите за отпускане на корпоративни, потребителски и жилищни кредити допълнително да се затегнат.

От БНБ подчертават, че има ясно изразени очаквания на банките за повишение на равнището на лихвените проценти, особено по кредитите за предприятия.

При описанието на пазара през първото полугодие БНБ подчертава, че през април и май лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на нефинансови предприятия са продължили да следват плавна тенденция към понижение. За същия период при новите жилищни кредити се наблюдава запазване на лихвените проценти на достигнатите ниски равнища, докато при новоотпуснатите потребителски кредити е отчетено покачване. "Факторите, които е възможно да оказват влияние за наблюдаваното повишение на лихвените проценти по кредитите за потребление, са свързани с евентуално повишение на рисковата премия и влошена платежоспособност на кредитополучателите", пишат анализаторите на Централната банка.