Кризата с COVID-19 явно не е повлияла съществено на нивата на доходност на десетгодишните държавни ценни книжа при тяхното емитиране. Това показват данните от първите за 2021 година нови облигации, които държавата пласира на 15 февруари. Според информацията на Министерството на финансите в обращение са пуснати 10,5-годишни държавни ценни книжа, деноминирана в лева, с падеж 17.08.2031 година. На проведения аукцион са пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,14 %.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 555,65 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,85. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 60 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките - 66,7 %, следвани от застрахователните дружества с 20,7 %, пенсионни и гаранционни фондове - 6,7 %, договорни фондове - 2,6 % и други инвеститори - 3,3 %.

За сравнение само преди година Министерството на финансите пласира емисия ДЦК с матуритет от 10 години и шест месеца, номинална стойност от 200 млн. лева и годишна лихва от 0.5 процента. Тогава направените поръчки са били за 463.15 млн. лева - 2.32 пъти покритие на емисията. Постигнатата среднопретеглена доходност е била 0.13% годишно.

С други думи при два пъти по-голям интерес аналогичната емисия ДЦК през 2020-а (тя е емитирана в края на януари) е била малко по евтина за държавата. Доколкото разликата в доходността от 0.01% при такива емисии с номинал 200 - 300 млн. лева се равнява на 20 - 30 хил. лева тя е може да се смята за несъществена. Освен това тя напълно се компенсира от по ниската лихва, която сегашната емисия носи в сравнение с аналогичната й от 2020-а.

А лихвата е онзи компонент от облигационната емисия, който пряко се отразява на разходната част на бюджета