Лихвите и по кредитите, и по депозитите в банките явно са намерили някакво ниско равновесно ниво, около което отчитат колебания в различни посоки - ту нагоре, ту надолу. Това важи както за бизнес заемите - новоотпуснати и вече предоставени, така и за кредитите за граждани. Картинката, която показват публикуваните данни на БНБ за декември 2020-а ,е доста пъстра.

Средният лихвен процент по новите депозити на фирми с договорен матуритет в левове през декември 2020 г. спрямо декември 2019 г. спада с 0.10 процентни пункта (пр. п.) до минус 0.05%, а по тези в евро се повишава с 0.06 пр.п. до 0.02%. В сравнение с ноември 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.01 пр.п., а по тези в евро - с 0.03 пр.пункта.

При новите депозити за граждани през декември 2020 г. в сравнение с декември 2019 г. средните лихвени проценти в левове и в евро намаляват съответно с 0.03 пр.п. и с 0.06 пр.п. до 0.14%. В сравнение с ноември 2020 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет се увеличават с 0.04 пр.п. съответно в левове и в евро.

Месечното увеличение в сравнение с ноември, което е отчете и при фирми и при граждани е само временно колебание, защото лихвите по същите тези депозити отбелязаха през ноември спад, в сравнение с октомври.

При вече сключените депозити или т. нар. салда ситуацията е следната: За фирмите средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през декември 2020 г. в сравнение с декември 2019 г. се повишава с 0.03 пр.п. до 0.02%, а по тези в евро - с 0.05 пр.п. до 0.03%. В сравнение с декември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.01 пр.п. до 0.09%, а по тези в евро - с 0.09 пр.п. до 0.06 процента. При гражданите . през декември 2020 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нивото си от 0.01% спрямо същия месец на 2019 г. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент намалява с 0.06 пр.п. до 0.17%, а по тези в евро - с 0.07 пр.п. до 0.14%. В сравнение с декември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове нараства с 0.22 пр.п. до 0.27%, а по тези в евро - с 0.48 пр.п. до 0.55%.

При новоотпуснатите кредити за фирми през декември 2020 г. средният лихвен процент по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2019 г. с 0.31 пр.п. до 3.16%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.47 пр.п. до 2.64%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.01 пр.п. до 2.60%, а по тези, договорени в евро - с 0.61 пр.п. до 2.10%. През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.29 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.08 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.39 пр.п., а по кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.34 пр.пункта.

Движението на лихвите по новите заеми за гражданите също е нееднозначно. През декември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с декември 2019 г. с 0.03 пр.п. до 9.00%, а по тези в евро нараства с 0.03 пр.п. до 3.68%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.18 пр.п. до 2.81%, а по тези в евро се увеличава с 0.10 пр.п. до 3.36%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове се повишава с 0.15 пр.п. до 3.20%, а по другите кредити в евро - с 0.66 пр.п. до 2.84%. През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.39 пр.п., а по тези в евро - с 0.13 пр.п. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.02 пр., а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.12 пр.п., а по тези в евро - с 3.55 пр.пункта.

Очакванията са сегашната картинка с лихвените нива по депозити и кредити да остане непроменена през следващите шест месеца. Някакви по-значими промени в посока на повишаване може да настъпят единствено при осезаем ликвиден натиск върху системата, за какъвто до момента индикации няма.