Според официалните данни, публикувани от Министерството на финансите, просрочените задължения на общините към 30 юни 2020 г. са в размер на 168.2 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините - 143.8 млн. лв. Финансовото ведомство уточнява, че тези просрочените са формирани от 130 общини (49 % от общия брой), а 135 общини завършват второто тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения в бюджета.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 24 % (63 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е близо 22.2 млн. лв. За същия период 70 общини (26 % от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 42.6 млн. лв.

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2.5 млн. лв. и съставляват около 1.8 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

В сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) и в другите сметки и дейности просрочените задължения са 24.4 млн. лв. или 14.5 % от общия размер на просрочените задължения на общините. Общата сума на просрочените задължения на общините намалява с приблизително 19.9 млн. лв. спрямо края на 2019 г., но остава по-висока с 36.1 млн. лв., спрямо същия период на миналата година.

С най-много просрочени задължения - над 34.75 млн. лева са общините в област Пазарджик, следвани от общините в област Смолян - с около 15.52 млн. лева. Общините в област Кърджали са с близо 11.36 млн. лева просрочия, а тези в област Бургас - с над 10.36 млн. лева.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30 юни 2020 г. възлизат на 1 423.8 млн. лв., в т.ч. 656.5 млн. лв. вътрешен (46.1 %) и 767.3 млн. лв. (53.9 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции 1 196.9 млн. лв. (84.1 %), са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 49.9 % от общия размер на дълга. Тази община обаче има сравнително нисък за размерите на финансовите си операции, обем на просрочените задължения - малко над 452 хил. Лева, като за една година той е намалял повече от два пъти.

Спрямо края на 2019 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 25.2 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг със 7.0 млн. лв. и в размера на външния дълг с 18.2 млн. лв.