Според статистиката на БНБ през юли лихвите по повечето заеми се увеличават. "Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.02 пр. п. до 3.04%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.64 пр. п. до 2.76% през юли 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.15 пр. п. до 2.72%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.09 пр. п. до 2.79%", се казва в съобщението на Централната банка по отношение на фирмите. През май и юни при лихвите по повечето от тези заеми бе отчетено намаление. Докато през април отново бе отчетено увеличение. Всичко това дава основание да се смята, че отново не можем да говорим за тенденция към трайно повишаване на цената за фирмените заеми. По-скоро тази цена продължава да се колебае около нива от 2.7 - 3 процента.

Същата ситуация се вижда и по заемите за гражданите. Според БНБ през юли 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.62 пр. п. до 8.43%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.67 пр. п. до 9.06%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.01 пр. п. до 2.73%, а ГПР по тези кредити остава непроменен на ниво от 3.01%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.43 пр. п. до 3.03%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица спада с 0.50 пр. п. до 3.01%. През юли 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.02 пр. п. до 14.91%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове запазва нивото си от 20.27 процента. Само до преди месец средните лихви и ГПР по заемите за потребление и по жилищните кредити също отчетоха повишение, но през май при цените им имаше понижение. Така че и при заемите за населението все още не може да се говори за някаква ценова тенденция.