Изследване на Националния статистически институт показва, че през периода 2012 - 2014 г. 26.1% от предприятията осъществяват иновационна дейност. От всички предприятия 17.1% реализират технологични иновации (продуктови, процесови, незавършена или преустановена иновационна дейност), а 16.3% внедряват нетехнологични иновации (организационни и маркетингови иновации). 

Иновационната активност намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходното изследване. Ръст се наблюдава единствено при продуктовите иновации (0.1 пункта), а намаление е регистрирано при маркетинговите, организационните и процесовите иновации - съответно с 2.5, 1.6 и 0.1 пункта. 

През периода 10.9% от предприятията реализират нови или значително усъвършенствани стоки или услуги (продуктови иновации) и техният оборот формира 22.8% от общия оборот за 2014 година. 52.4% от предприятията с продуктови иновации реализират иновационен продукт, който е нов за техния пазар, а 79.3% реализират стоки или услуги, които са нови само за тяхното предприятие. 

През наблюдавания период 9.2% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани процеси (процесови иновации) в тяхното предприятие. 5.9% въвеждат нови или значително усъвършенствани производствени методи, 4.7% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности и 2.3% - нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините, стоките и услугите. 

10.8% от предприятията прилагат нови методи за организация на бизнес практиките, на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били използвани (организационни иновации. 

Иновационната активност през периода 2012 - 2014 г. е по-висока при предприятията, занимаващи се с индустрия (29.7%), отколкото при тези, предоставящи услуги (21.9%). Най-голям е делът на иноваторите в групата на големите предприятия (250 и повече наети лица) - 78.3%. Оборотът на иновативните предприятия съставлява 57.8% от оборота на всички предприятия.

През 2015 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 212.5 млн. лв., като в сравнение с 2014 г. се увеличават с 2.8%., показват данните на  Националния статистически институт.

Нарастването в абсолютна стойност на тези бюджетните разходи спрямо предходната година не се отразява върху техния дял от брутния вътрешен продукт. През 2015 г. бюджетните разходи за НИРД съставляват 0.25% от БВП, запазвайки равнището си от 2014 година. България все още съществено изостава от средната стойност на този показател за Европейския съюз (ЕС-28) - 0.67% през 2014 година.

Структурата на бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели се променя незначително спрямо предходната 2014 година. Най-голям е делът (46.0%) на държавната подкрепа за научните изследвания, насочени към „Общо развитие на знанието”, което включва основно научните изследвания, осъществявани от Българската академия на науките и университетите. Тази социално-икономическа цел е основна и за Европейския съюз през 2014 г. с дял от 52.2%.