На съвместна пресконференция Министерството на финансите, Министерството на икономиката и Асоциацията на банките в България обявиха старта на програмата за предоставяне на държавно гарантирани кредити за фирмите с общ размер на от 2.5 млрд. лева.

Банките са декларирали, че са готови почти веднага да започнат отпускането на такива заеми. Гаранцията ще се предоставя от държавния Фонд на фондовете, като ще покрива до 80 % от кредита и до 50% от общия размер на целия кредитен портфейл, който една банка е натрупала от такива кредити.

"В тази мярка всяка една от страните играе ролята, която е най-естествена за нея. Държавата поема системния риск по предоставяното финансиране, което трябва да гарантира, че една голяма част от фирмите у нас ще продължат да живеят, а банките поемат индивидуалния риск за всяка една компания, тъй като те познават най-добре клиентите си. С тази мярка ние целим да подпомогнем жизнеспособните фирми, които за периода на пандемията са използвали по-голямата част от активите си за обезпечения, но сега имат нужда от допълнително финансиране, за да възстановят и развият бизнеса си", заяви финансовия министър Асен Василев.

Министърът на икономиката Кирил Петков уточни, че по тези заеми кредиторите могат да предоставят до 12 месеца гратисен период за плащане, като срокът за погасяването им е до седем години.

"Всички фирми, които са били успешни и са се справили със ситуацията през 2019-та и са преживели COVID пандемията, ние тези фирми искаме да възстановяваме", каза Петков.

На въпрос на News.bg Асен Василев отговори, че при тези заеми не се изисква обезпечение, но собственикът или някой от собствениците на фирмата-кандидат, трябва да влезе като съдлъжник по кредита. Това означава, че ако фирмата има затруднения да обслужва заема си, ангажиментите й по него ще се разпрострат и върху нейния собственик или собственици.

Министрите, не се задълбочиха повече по този въпрос, но според някои специалисти, такъв ангажимент, който собствениците на компании, кандидатстващи за тези заеми, ще бъдат принудени да поемат, позволява на банките да разпрострат претенциите си върху цялото имущество на собствениците на фирми. Според някои от присъстващите на пресконференцията банкери, този начин на гарантиране на заемите (влизането на собствениците като съдлъжници), до голяма степен ще даде сигурност и за кредиторите, и за държавата като гарант, че заеми ще искат само бизнеси, чиито собственици вярват във възможностите за оцеляване и развитие. По този начин ще се намали рискът значителна част от заемите по тази програма да се превърнат в необслужвани.

Председателят на Асоциацията на банките в България Диана Митева, която е и изпълнителен директор на "Банка ДСК" обясни, че тези заеми ще се предоставят при пазарни условия за лихвите таксите и комисионните. "Тези заеми са за микро, малки и средни предприятия, които отговарят на условията на програмата. Базовите лихвени проценти по кредитите се определят въз основа на законово определена методика и зависят от данните за лихвите, които БНБ публикува регулярно. А всяка една банка на базата на своята оценка на риска на всеки отделен кандидат за такъв кредит определя конкретната лихва, такси и комисионни за заема, който му отпуска", обясни Митева.

Тя припомни, че заемът се отпуска на фирми, които отговарят на следните няколко условия: Първо фирмата трябва да има финансова история за последните три години, като през поне от тях да е на печалба. На второ място заемът за една фирма е до 70% от оборота на компанията за 2019-та или 2020-а в зависимост от това, кой е по-голям. Има и още едно изискване, което лимитира индивидуалния размер на заема. И то е, че той не може да е повече от 3 млн. лева.