Народното събрание прие днес  на второ четене промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Според тях офшорна компания ще може да има до 10 процента собственост в българско търговско дружество, съобщава БТА. 

Целта на промените е усъвършенстване на закона и привеждането му в съответствие с разпоредбите на европейското законодателство.

С промените се въвежда минимален праг 10 на сто дялово участие, под който забраните на закона няма да се прилагат. Целта е ограничаване на действието на закона за случаите, в които дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, има минимално и незначително дялово участие в българско дружество, и неговото участие не влияе и не може да влияе върху дейността на българското дружество.

Въвежда се изискването да се вписват действителните собственици на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, когато това дружество пряко или косвено чрез българско дружество осъществява дейност. 

Промените влизат в сила от 1 юли 2016 година.