На свое заседание вчера, Комисията за финансов надзор е взела решение да впише новата емисия акции, издадени от "Български фонд за дялово инвестиране" АД. Тя е резултат на увеличение на капитала на дружеството.

Емисията е в размер на 2 000 000 лева разпределени в 2 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.