Транспортът е от тези отрасли, без които икономиката на никоя държава не може. Неслучайно наричат транспорта "кръвоносните артерии" на икономиката. Защото каквато и стока да бъде произведена, тя трябва да стигне до съответните купувачи, за което се изискват логистични решения. А при днешните глобализирани търговски отношения, обикновено става въпрос за разстояния от стотици и хиляди километри, на които стоките трябва да бъдат транспортирани, в немалко случаи - с 2-3 вида транспорт.

Транспортът използва една трета от крайната енергия в ЕС. Емисиите от транспорта по данни към 2020 г. представляват над една четвърт от общите емисии на парникови газове в ЕС. Това превръща транспортния сектор в основно предизвикателство за осъществяването на целите на ЕС за опазване на климата.

Повече от 70% от общите емисии на парникови газове от транспорта се генерират от автомобили, микробуси, камиони и автобуси. Останалата част е с произход главно от сектора на морския транспорт и въздухоплаването.

Намаляването на неблагоприятните последици от транспорта е много важна цел на политиката на ЕС в областта на опазването на околната среда. Основните направления на дейност са: преминаването към най-слабо замърсяващите и най-ефективните видове транспорт, като се използват по-устойчиви транспортни технологии, горива и инфраструктура и се гарантира, че цените на транспортните услуги отразяват изцяло неблагоприятните въздействия върху околната среда и здравето.

Част от стратегическите документи на ЕС са съсредоточени върху декарбонизацията на транспорта. Стратегията на Европейската комисия от 2018 г. "Чиста планета за всички", има за цел да очертае пътя за преход към "нулеви нетни емисии" на парникови газове в ЕС до 2050 година.

По отношение на транспорта, в нея се подчертава необходимостта от системен подход, набляга се на значението на преминаването към видове транспорт с ниски въглеродни емисии и към превозни средства с нулеви емисии. Подчертава се централната роля на електрификацията и на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и се настоява за подобряване на оперативната ефективност.

В тази връзка, в законодателството на ЕС се определят задължителни правила. Те включват ограничения на емисиите за автомобили, микробуси, камиони и автобуси, специфични изисквания за транспортните горива и т.н.

Затова е много важно транспортът и логистичните решения - особено при големи разстояния - да бъдат организирани по максимално ефективен начин и разбира се, с възможно най-малко отделяне на въглеродни емисии.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Пример в това отношение е финландската компания "Карготек" (Cargotec), която е глобален лидер в предоставянето на високотехнологични услуги и решения за обработка на товари. Компанията целенасочено работи за постигане на въглеродна неутралност. Тя се присъедини към общата цел на Глобалния договор на ООН - да се ограничи повишаването на глобалната температура с 1,5 градуса, спрямо прединдустриалните времена.

Компанията цели да намали вредните емисии от въглероден диоксид, свързани с дейността ѝ, с поне 50% до 2030 г., спрямо нивата от 2019 г. Това означава на практика 1 милион по-малко автомобили по пътищата годишно.

По принцип колкото по-голяма е дадена компания, толкова по-важно е тя да предприема действия за опазване на околната среда. А "Карготек" е наистина от най-големите компании в света в своя бранш.

"Карготек" оперира в повече от 100 страни в света, включително в България (София). За 2021 г. продажбите на компанията възлизат на приблизително 3,3 милиарда евро. А заетите в Карготек към края на миналата година по цял свят, общо достигат около 11 000 души.

Снимка 575886

Източник: Cargotec

Трите направления на Карготек към "зелено" бъдеще

"Карготек" има разработен план за устойчиво развитие в три направления. Основен показател в него е намаляването на въглеродният отпечатък. Компанията, която отвори през 2017 г. в София първия си глобален център за споделени услуги, се ангажира да намали въглеродните си емисии с 1 милион тона към 2024 година. "Карготек" вече работи за изпълнението на този план.

Първото направление от плана обхваща директните емисии от собствените операции на компанията, както и контролираните от нея източници.

Световната логистична индустрия, част от която е и "Карготек", допринася за около 7% от всички въглеродни емисии в глобален мащаб.

Над 95% от въглеродните емисии на компанията обаче не са от собствена дейност, а възникват в т.нар. "верига на стойността", включваща снабдяването със суровини за производството, както и употребата на вече продадени продукти.

По тази причина, целта за намаляване на емисиите се простира отвъд собствената дейност на "Карготек" и компанията си поставя още една важна цел - да намали с 50% вредните емисии от дейностите по веригата на стойността до 2030 г., спрямо показателите от 2019 г.

В момента над 47% от електроенергията, която "Карготек" използва в операциите си, е от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), а новата амбициозна цел е, да достигне 100% в следващите 10 години.

Привличане на отговорни партньори е второто направление от плана. То включва индиректни емисии от закупените от доставчиците материали, електричество и др., които се използват в дейността на организацията и в производствения процес.

Собствената дейност на компанията се състои основно от действия, свързани със сглобяване. Следователно основната тежест от климатичния товар пада върху доставчиците, които изработват материалите за продуктите. "Карготек" ги насърчава да се присъединят към усилията за общата климатична цел, като се търсят материали с по-нисък въглероден отпечатък, но със същата функционалност.

Екологично ефективни решения и продукти е третото направление от плана. То включва всички индиректни емисии извън второто направление, които възникват по веригата на стойността на организацията.

Компанията е водеща и в екологично ефективния дизайн в своята област. Още през 2017 г. тя създава т.нар. еко портфолио, което се състои от решения, подобряващи устойчивостта на клиентите, чрез по-чисти технологии, софтуерни и базирани на кръговата икономика разработки, свързани с роботизация, автоматизация и електрификация.

Продажбите от т.нар. еко портфолио на "Карготек" (електрифицирани продукти и роботизирани решения) представляват впечатляващите 19% от консолидираните продажби на компанията.

Целта за 2022 г. е, да се оцени еко портфолиото спрямо преразгледаните критерии и да се потвърди съответствието му с най-новите изисквания на таксономията на ЕС.

Снимка 575885

Източник: Cargotec

Как "Карготек" вече допринася за намаляване въздействието върху климатичните промени

За да бъде двигател на трансформацията в индустрията и намаляване на въглеродните емисии, климатичната програма на "Карготек" - "Мисия климат" (Mission Climate), стартира през май миналата година.

Целта на програмата е да елиминира емисиите по веригата на доставки на "Карготек", както и в собствените операции на компанията и продуктите, които предлага, като същевременно стимулира иновациите.

Една от мерките, които компанията вече е предприела за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, е разработването на електрически задвижвани продукти.

Карготек е един от основните световни доставчици на автоматизирани решения по отношение на пренасяне на товарни контейнери по вода, в пристанищата и на пътя.

Вече има няколко пристанища в света, които използват изцяло електрическо и автоматизирано оборудване, предоставено от "Карготек".

Ето един красноречив пример. Представете си един товарен кораб с контейнери, който пристига в дадено пристанище и трябва да бъде разтоварен. Карготек вече има решения, които правят този процес изцяло автоматизиран и роботизиран.

Устойчивото развитие е фундаментална ценност и основен бизнес приоритет за Карготек, заявяват от финландската компания. Философията за развитие на компанията е растежът на бизнеса и печалбите да вървят "ръка за ръка" с отговорното поведение, грижата за околната среда, борбата с климатичните промени, социалната ангажираност и грижата за служителите във всичките й аспекти.

Централният офис на финландската компания се намира в Хелзинки, а монтажните съоръжения се намират в Китай, Финландия, Германия, Ирландия, Италия, Малайзия, Норвегия, Полша, Южна Корея, Испания, Швеция, Великобритания и САЩ.

Бизнес направленията на Карготек - Kalmar, Hiab и MacGregor - са признати лидери в решенията за обработка на товари по целия свят. Те предлагат широк кръг от услуги за осигуряване на непрекъсната, надеждна и устойчива работа, според нуждите на клиентите.

Kalmar, най-общо, включва устойчиво оборудване за обработка на товари и автоматизирани терминални решения, софтуер и услуги. Те се използват в пристанища, терминали, разпределителни центрове и различни индустрии. Продуктовата гама на Kalmar включва кранове от кораб до брега, платформени и совалкови превозни средства, мотокари, автоматизирани управлявани превозни средства и много други. Kalmar предлага също договори за техническа поддръжка, резервни части, обучение и надстройки на кранове.

Hiab, най-общо, предлага продукти и оборудване за товарене, разтоварване и повдигане на товари сигурно, безопасно и рентабилно. Като е глобален пазарен лидер в областта на решенията за товарене при наземния транспорт и доставка със съответните съоръжения.

Инженерните решения и услуги на MacGregor са проектирани да работят с морето. MacGregor обслужва търговски товарни и пътнически кораби, петролни съоръжения, риболовни, изследователски кораби и кораби за морски ресурси, логистични кораби, както и пристанища и терминали. Всички продукти, услуги и решения на MacGregor са проектирани да работят с морето.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.