Стопанската конюнктура в страната леко се подобрява, показват регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

През февруари 2016 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. По-песимистични са очакванията на предприемачите и мениджърите в строителството. 

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса във всички отрасли, остават несигурната икономическа среда, силната конкуренция и недостатъчното търсене от страната.

Значителната част от мениджърите очакват запазване продажните цени  на сегашното им равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 1.2 пункта спрямо януари, което се дължи на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Относно настоящата производствена активност анкетата регистрира леко намаление, докато очакванията за дейността през следващите три месеца са по-оптимистични.

Строителство. През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 3.5 пункта в резултат на по-песимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни. През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Търговия на дребно. Бизнес климат в търговията на дребно нараства с 2.8 пункта спрямо януари, което се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват. 

Услуги. През месеца съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 0.9 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-умерени.