По предварителни данни на Националния статистически институт през май 2018 г. индексът на продукцията в

сектор "Строителство"

изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.7% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 0.5% на строителната продукция през май 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

Произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец, като нарастването на гражданското/инженерното строителство е с 1%, а от сградното строителство - с 0.5%.

На годишна база понижението на строителната продукция през май се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 3.6%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 2%.

Промишленото производство

През май индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.8% в сравнение с април, показват предварителните данни на НСИ.

През май 2018 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство е на равнището от съответния месец на 2017 година.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 0.7%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.2%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6%.

През май увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.6%, и в добивната промишленост - с 0.8%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%.

Търговията на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през май оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.6% спрямо предходния месец.

През май 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 6.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

Наблюдава се увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.8%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.4%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.3%. Намаление е отбелязано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.5%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - по 0.5%.