Инженер Христо Иванов е управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД от месец септември 2022 година.

Професионалната му кариера е изцяло свързана с железопътния транспорт, като е заемал редица експертни и ръководни длъжности в железницата.

Началото на кариерата си започва като технолог на гара Стамболийски, след което е бил и диспечер в ЖПУ Пловдив. От 1989 г. до 1998 г. е заемал длъжностите: главен специалист "Пътнически превози", заместник началник в отдел "Пътнически превози" и заместник началник ЖПУ по "Експлоатация" в Пловдив.

От 1998 г. насам е заемал ръководни позиции в системата на БДЖ, между които: директор на "Поделение за пътнически превози" Пловдив и началник на "Поделение за превозна дейност" Пловдив, директор "Маркетинг и продажби" в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

Инж. Христо Иванов е завършил Техническият университет в София, специалност "Експлоатация на железопътния транспорт". Има и магистърска степен по финанси във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".

Инженер Иванов, планира ли "БДЖ - Пътнически превози" да закупи в близките месеци нови или отремонтирани вагони и локомотиви и евентуално откъде?

Процедурата по провеждане на обществена поръчка за закупуване на нов или ремонтиран подвижен железопътен състав отнема по-дълго време, съгласно законоустановените срокове и изисквания.

Намеренията за придобиване на нов подвижен състав към настоящия момент са на етап предварително проучване на техническите решения на железопътния пазар. На този етап вниманието е съсредоточено към извършването на капитален и основен ремонт на наличния подвижен състав, с което да се подобри качеството на услугата.

А като се имат предвид данните за броя на пътниците, достатъчно ли са вагоните и локомотивите? Какво евентуално бихте предприели при недостиг?

Въпреки че дружеството полага усилия да поддържа в резерв подвижен състав, съществуват откъслечни периоди от време, през които се наблюдава недостиг на вагони и локомотиви, основно по непредвидими технически и експлоатационни причини.

След подобряване на ефективността при изпълнението на ремонтната дейност и стриктно следване на одобрения ремонтен график, през последните два месеца съществуващият недостиг на локомотиви и мотрисни влакове, е намален от 21 броя до 8 броя средно на ден.

По тази причина, изпълнението на графика за движение на влаковете от началото на месец октомври се е подобрило с близо 10% в сравнение със същия период на предходния месец септември. В определени дни, през последните два месеца се постига над 90%, до 95% изпълнение на графика за движение на влаковете, което основно се дължи на увеличения брой локомотиви и мотриси в движение.

Реално дружеството разполага с достатъчен брой вагони, но голяма част от тях се нуждаят от ремонт. В тази връзка, предстои иницииране на процедури за извършване на средни и капитални ремонти, чрез които да се подобри и обнови състоянието на вагоните, както и да се увеличи техният брой за всекидневно движение, чрез което да се отговори и на повишеното търсене.

Може ли да кажете по кои направления от началото на годината и през лятото имаше най-много пътници, и има ли нарастване спрямо миналата година и спрямо времето преди пандемията?

Отчетът на данните за превозените пътници показва, че за летния период май-август, сравнен с миналогодишния, са превозени 2,6 млн. повече пътници, което е ръст от 41%. Високият процент на този ръст се дължи основно на пътуванията с влаковете на дълги разстояния през лятото, по маршрутите София-Варна и София-Бургас.

Тази година увеличението в броя на пътуващите за периода май-август надминава и предпандемичните нива, като през тази година са превозени 1,3 млн. повече пътници, или със 17% повече, в сравнение със същия период на 2019 година.

Известно е, че при "БДЖ - Пътнически превози" има сравнително чести закъснения спрямо графика, какво ще предприемете за подобряване на това положение?

Предприемат се необходимите мерки за ограничаване на закъсненията на влаковете, но за съжаление има голям процент на закъснения, които са предизвикани от външни обстоятелства, като инциденти с хора и животни пресичащи железния път, удари на железопътни прелези с автомобилни превозни средства, ремонти по железопътната инфраструктурата и други.

Закъсненията на влаковете се следят и анализират ежедневно и при появата на рецидив, се разследват причините и се предприемат коригиращи действия. Предприети са действия за промени в разписанията и маршрутите на някои влакове, с цел оптимизиране използването на подвижния състав и по този начин, редуциране на закъсненията.

По-натоварените направления на влаковете, които обслужват дълги маршрути и осъществяват много връзки по други направления, по приоритет се обслужват с най-новия и ремонтиран подвижен състав. Целта е да се избегнат закъснения заради възникване на аварийни повреди по време на път.

Г-н Иванов, бихте ли казали какви са финансовите резултати на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за полугодието и очакванията Ви за цялата година? Има ли подобрение спрямо миналата година?

Финансовият резултат е подобрен с близо 13 млн. лева, в резултат от увеличение на приходите от превоз на пътници, получените приходи с еднократен характер по съдебно определение. Също така принос имат и приходи от финансиране за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на електроенергията, както и от намалението на разходите за инфраструктурни такси.

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД приключи първото полугодие на 2022 г. със загуба в размер на 427 хил. лева, което всъщност е подобряване на финансовия резултат спрямо същия период на миналата година.

А финансовият резултат за 2022 г. се очаква да бъде увеличаване на загубата. Това ще е вследствие на нарастване на разходите, основно от високата цена на горивата и електроенергията, увеличаване на разходите за трудови възнаграждения и социални осигуровки за персонала, увеличение на разходите за имуществени и други застраховки - и всичко това, при запазване цените на предлаганата от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД услуга.

Пътуването с влак продължава да е най-евтиния начин за придвижване, но далеч не и най-комфортния. Планирате ли повишаване на цените на билетите скоро? А подобряване на условията за пътуване в купетата?

Въпреки високия ръст на инфлацията и повишените цени на горивата и електроенергията, към настоящия момент не се планира покачване на цената на билетите, и по този начин дружеството ще продължи да изпълнява своята социална функция за обществото.

Стремим се голяма част от вагоните, излизащи от капитален и среден ремонт, включително и новите локомотиви, да обслужват най-натоварените влакове, където времето за пътуване и намаляването на риска от закъснения е от съществено значение за клиентите. Но имаме да извървим още много път, докато стигнем нивото на развитите железници.

По отношение на подобряването на условията за пътуване, при осъществяването на ремонт на пътнически вагони, вече са заложени нови критерии, насочени изцяло към подобряване на комфорта на пътуване.

Ще дам пример за новите критерии: LED осветление, автоматична климатична инсталация, вътрешна и външна информационна система, електрически контакти, USB изводи и друти. Това е процес, който изисква време, така че комфорта във влаковете ще бъде подобрен поетапно и хората сами ще забележат разликата, когато бъдат завършени ремонтите на подвижния състав.

През юни излезе информация, че се обсъжда възобновяване на проекта за изграждане на градска железница в Русе. Има ли развитие по този въпрос?

От наша страна подкрепяме проекта, който касае основно изграждането на железопътна линия, която да обхване градската зона около Русе. Това, което ни е известно до момента е, че се предвиждат 7 нови спирки, които ще свържат града с индустриалната зона.

От наша страна имаме готовност да предложим бърз и евтин транспорт на около 3000 работещи. Обаче пряко отговорните институции за реализацията на проекта са община Русе и Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Инженер Иванов, като се има предвид, че от началото на годината, както обикновено, ще има ново разписание за движение на пътническите влакове у нас, бихте ли споделили в аванс предвиждат ли се съкращения или увеличения на броя на влаковете и какви да критериите за това?

За периода на следващия график за движение на влаковете - от 11 декември 2022 г. до 9 декември 2023 година - в по-голямата си част е запазен броят на композициите по различните направления. Оптимизирани са спиранията на влакове в определени гари и спирки и са извършени промени, насочени към подобряване на връзките във възелните гари.

Съществуват някои участъци, където е редуцирано движението на малка част от влаковете. Причините за това са от различен характер, като определени ограничения, наложени от мащабни ремонтни дейности по железопътната инфраструктура, липсата на интерес от гражданите към използването на железопътен транспорт в определени райони и часови интервали и други.

В процеса на разработване на графика за движение на влаковете за следващата година, бяха предложени за обществено обсъждане промени в маршрутите на някои влакове, както и няколко нови влака, но тези промени не бяха приети единодушно от граждани, общински и областни администрации. Това наложи възстановяване на променените маршрути и влакове.

За нас е важно да се съобразим с желанието на хората, които редовно използват железопътен транспорт или на тези, които при определени обстоятелства биха го използвали. Разбира се, не всички желания могат да бъдат изпълними, но до максимална степен се стараем да се съобразим с отправените предложения и препоръки. По тази причина, графикът се публикува за обществено обсъждане още в проектния си вариант, няколко месеца преди официалното му завършване.