През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4% повече в сравнение с 2015 година. Спрямо предходната година увеличение е отчетено в цената на всички категории земя по начин на използване.

Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19.4%, на овощните насаждения - с 11.3%, на лозята - с 9.1%, и на нивите - с 1.2%.

Това показват данните на Националния статистически институт на база на сделките със земеделска земя в България през миналата година.

Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 11.3%.

Средни цени на сделките със земеделска земя по статистически райони през периода 2010 - 2016 година (Лв./дка)

Снимка 290073

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28.1%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16.7%, и при лозята - с 13.9%.

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 64 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7%.