Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролейбусно депо гр. Стара Загора, по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.", разделена на три обособени позиции, открита с Решение № 651 от 26.06.2013 г. на възложителя, в частта по обособена позиция 2.

Проучването показа, че участникът „СаЗ" ООД, избран за изпълнител в обществената поръчка, изпълнява само част от изискванията на възложителя по обособена позиция.

Едно от изискванията е участниците да имат изпълнени договори през последните три години 2010 - 2012 г. за доставка/продажба на най-малко 1 специализиран автомобили над 5 т. с инсталирана хидравлично-подемна техника, притежаващ сертификат/и за ЕС одобрен тип, издаден от компетентен орган. По това условие дружеството изпълнява само една част - изпълнен договор за доставка на подобен автомобил, но без приложен сертификат за ЕС одобрен тип

На следващо място, като техническо изискване в обявлението, е включено представянето на препоръки за добро изпълнение за най-важните договори или други документи, доказващи вида на изпълнените дейности с отразени стойност, дата и място на изпълнение. Избраният за изпълнител участник е представил четири на брой референции, като в тях е отразена единствено годината на доставката. Липсва отразяване на стойността на договора, както и място на изпълнение, в разрез с изискването на възложителя.

Следващото нарушение от страна на оценителната комисия е, че не е установила липсата на сертификат ISO 9001:2008 за сервиза на автомобилите в офертата на участника и не е изискала такъв да бъде представен допълнително.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.