Въпреки пандемията, локдауните, развитието на модерните технологии за безкасови дистанционни плащания, левовите банкноти в обращение нарастват - и то в дела на големите номинали - тези от 50 лева и 100 лева. Поне такова впечатление оставят данните в отчета на БНБ за емисионно касовата дейност през третото тримесечие на 2021-а.

"В края на септември 2021 г. парите в обращение достигнаха 23 621.9 млн. лева. За едногодишен период (спрямо края на септември 2020 г.) те нараснаха с 18.8%, или с 3737.6 млн. лв. През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-малко както в процентно отношение (8.6%), така и като абсолютна стойност (1578.5 млн. лв.)", пише в съобщението на БНБ.

Според Централната банка с най-голям дял (36.78%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2021 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 септември в обращение са 202.6 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.40%) e броят на банкнотите от 5 лева.

"Спрямо края на юни 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение са нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението (с 1.10 процентни пункта) на дела на 50-левовите банкноти. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 5, 10 и 20 лева намаляха, като най-голямо (с 1.10 процентни пункта) е намалението на дела на 20-левовите банкноти", уточняват от БНБ.

Експертите на управление "Емисионно" подчертават, че за едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 35.9 млн. (7.0%), а стойността им - с 3669.1 млн. лв. (18.9%). Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в налично паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева).

"Спрямо края на септември 2020 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на тези от 50 и 100 лева, като по-голямо е нарастването на дела на 50-левовите банкноти (с 4.97 процентни пункта). Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха, като с най-голямо намаление (с 2.63 процентни пункта) е делът на 20-левовите банкноти", казват от БНБ.

В края на септември 2021 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 10 130.5 млн. лв., което е най-големият дял (43.91%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.64%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева.

Спрямо края на юни 2021 г. в структурата по стойност на банкнотите в обращение дяловете на банкнотите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 0.57 и 0.35 процентни пункта, а тези на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха с от 0.02 до 0.74 процентни пункта.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите с номинал 50 и 100 лева, като с по-голямо нарастване (2.03 процентни пункта) е стойността на банкнотите от 100 лева.

Дяловете на останалите номинали намаляват, като по-съществено се понижи делът на 20-левовите банкноти - с 2.72 процентни пункта (от 14.60% до 11.88%). Най-малко за едногодишен период (с 0.08 процентни пункта) намаля делът по стойност на банкнотите от 5 лева.

Тук интересният въпрос, на който в анализа на БНБ не се дава отговор, е какво движи ръста на банкнотите и то най-вече на големите номинали в сегашната обстановка? Тенденция към презапасяване на гражданите и фирмите с касова наличност, ръст на цените, нещо друго или комплекс от причини.

Интересен факт, който се вижда от данните на доклада, е че двадесетолевката може да намалява деля си банкнотите в обръщение, но запазва първенството при неистинските банкноти. Според анализа на БНБ за периода юли - септември 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 134 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. те са с 356 броя по-малко.

Делът на задържаните през третото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на септември 2021 г. е 0.000024%.

В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2021 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (48.51%). Броят на задържаните 20-левови неистински банкноти представлява 0.000047% от общия брой на намиращите се в обращение в края на септември 2021 г. банкноти с този номинал. Неистинските банкноти от 50 лева са с дял от 38.06% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 10 лева са с дял от 10.45%, а задържаните неистински банкноти от 100 лева са 4 броя, с дял от 2.98%. При повредените и захабени банкноти, които се изваждат от обръщение и се унищожават то БНБ с най голям дял са тези от 10 лева, следвани от двадесетолевките.

"При машинната обработка на постъпилите през третото тримесечие на 2021 г. в БНБ банкноти като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 9.6 млн. броя банкноти. Те представляват 5.22% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти", пише в анализа на БНБ. Там е обяснено, че в резултат на машинната обработка на банкнотите през третото тримесечие на 2021 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (40.89%), следвани от банкнотите от 20 лева (37.74%) и от 50 лева (15.53%). По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 3.55% и 2.29 процента.